No és con­cert, és ex­pe­ri­èn­cia

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - PORTADA - Juan Ma­nu­el Frei­re

Erik John­son i Sa­nae Ya­ma­da, és a dir, Mo­on Duo, no per­den el cos­tum de pas­sar per Bar­ce­lo­na per pre­sen­tar-hi els dis­cos. Di­jous 19 el duo psi­co­dè­lic vi­si­ta l’Uplo­ad Fer­rer i Guàrdia, 13) amb The lights­hip, que, en di­rec­te, es con­ver­teix en una ex­pe­ri­èn­cia im­mer­si­va de llum i so.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.