Emo­ció elèc­tri­ca

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - PORTADA -

El grup de rock pla­na­dor DIIV pre­sen­ta en di­rec­te De­cei­ver, una res­pos­ta ho­nes­ta i emo­ti­va al seu an­te­ri­or disc, Is the is are, en què el seu lí­der, Zac­hary Ho­le Smith, va su­a­vit­zar ex­ces­si­va­ment el dra­ma de l’ad­dic­ció. Ara so­nen més re­als (i mà­gics) que mai. To­ca­ran di­lluns, dia 16, a La [2] de l’Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.