A la re­fle­xió per l’elec­trò­ni­ca

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - PORTADA -

La sa­la Vol (Sancho de Ávi­la, 78) acull dis­sab­te, 14, la se­go­na edi­ció de Mi­gra­ti­ons, un ac­te que bus­ca «un es­pai de re­fle­xió, di­à­leg, su­port i pen­sa­ment crí­tic». Ho fa so­bre­tot amb sons de ball ex­pe­ri­men­tals: pun­xen el sem­pre mis­te­ri­ós Pat­ten (fo­to), Ik­ram Bou­lo­um i Sunny Gra­ves, en­tre d’al­tres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.