BALL DE MASCARETES

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - DE PRIMERA - Mi­qui Ote­ro Pe­ri­o­dis­ta i es­crip­tor

Més tra­ves que a l’idil·li en­tre Ro­meu i Ju­li­e­ta, ata­cat pels Mon­ta­gut i cen­su­rat pels Ca­pu­let. Més com­pli­cat que l’amor en­tre Pony­boy Cur­tis i Cherry Va­lan­ce, que com­par­ti­en els ma­tei­xos cap­ves­pres al ter­rat del bar­ri pi­jo i al pa­ti del dar­re­re del mar­gi­nal, a Re­bels. Més que un fes­teig in­ter­ra­ci­al a l’Ala­ba­ma se­gre­ga­da i més fins i tot que el de la La da­ma i el ro­da­mon, Rei­na i Golf, la cocker spa­ni­el ame­ri­ca­na i el gos sen­se ra­ça, la re­la­ció dels quals pen­ja d’un fil d’es­pa­gue­ti. Per so­bre de tots aquests amors im­pos­si­bles, els que em vaig cre­uar l’al­tre dia. Re­mun­ta­va la pla­ça de Ca­ta­lu­nya amb els au­ri­cu­lars po­sats, fins que vaig veu­re la pri­me­ra pa­re­lla. I des­prés la se­go­na. I, en qües­tió de no­més tres mi­nuts, la ter­ce­ra. Fins a tres pa­re­lles jo­ves en les quals un por­ta­va màs­ca­ra i l’al­tra no (o al re­vés). Una pro­va d’amor in­com­men­su­ra­ble o una se­pa­ra­ció a la vis­ta.

Eren, in­sis­tei­xo, pa­re­lles molt jo­ves, ai­xí que, mal­grat no po­der des­car­tar-ho, vull pen­sar que cap dels dos components te­nia fac­tors ex­tres de risc. Ai­xí que aquest ma­tri­mo­ni mixt, el que abans ho era per qües­ti­ons de ra­ça o gè­ne­re o clas­se so­ci­al, ho és ara en­tre des­pre­o­cu­pat i hi­po­con­drí­ac, en­tre ex­tre­ma­da­ment ra­ci­o­nal i pru­dent­ment apren­siu. El que con­si­de­ra que el coronaviru­s és una sim­ple grip que s’ha en­co­rat­jat me­di­à­ti­ca­ment al ser­vei d’al­gu­na doc­tri­na del xoc cons­pi­ra­noi­ca i el que creu que, bà­si­ca­ment, mo­ri­rem tots i no tri­ga­rem.

– Ca­ri­nyo, ¿fa­rem un volt per pren­dre l’ai­re? –diu en Sen­se Mas­ca­re­ta. – És clar. Abra­ça­rem la vi­da fins a in­fec­tar-nos –con­tes­ta l’Amb Mas­ca­re­ta, que fa equi­li­bris­mes al va­gó de me­tro per no aga­far-se a la bar­ra.

Des­prés, pot­ser, ani­ran a so­par.

– ¿Anem a un McDo­nald‘s? –diu l’SM (no és Sa Ma­jes­tat, si­nó en Sen­se Mas­ca­re­ta).

– To­tal, anem a un res­tau­rant dels cars, pel que ens que­da.

– Hem d’es­tal­vi­ar per a l’avió de les va­can­ces.

– Tran­quil·la, ca­ri­nyo, ales­ho­res ja es­ta­rem al cel.

Sor­tir amb una per­so­na que no por­ta màs­ca­ra si tu la por­tes és es­tar dis­po­sa­da al con­ta­gi. Sor­tir amb una per­so­na que por­ta màs­ca­ra si tu no la por­tes és ac­cep­tar que és una per­so­na po­ru­ga i que pot­ser la mi­ra­ran pel car­rer. El con­tac­te en­tre tots dos és, en el cap del pri­mer, po­ten­ci­al­ment mor­tal i, en el del se­gon, tre­men­da­ment in­cò­mo­de. En qual­se­vol cas, po­ques ve­ga­des s’ha vist de for­ma més elo­qüent el po­der de l’amor que aquests di­es pels car­rers de Bar­ce­lo­na en aquest ball de màs­ca­res i màs­ca­res.

IDIL·LIS MIXTOS

L’amor no és, és clar, l’únic que ha aflo­rat amb la cri­si del co­ro­na. Gai­re­bé ho ha fet amb més for­ça el ra­cis­me. M’ex­pli­ca­va un amic me­xi­cà que quan va sor­gir la grip A, com que els pri­mers van ser d’aquell pa­ís, a Bar­ce­lo­na molts ne­go­cis me­xi­cans ha­vi­en es­tat a punt de tan­car. Aquests di­es, els ba­sars i res­tau­rants xi­ne­sos te­nen menys cli­ents que mai. Tam­bé, és clar, molts ca­sos ve­nen d’Ità­lia, pe­rò a nin­gú se li ha acu­dit no tre­pit­jar el Desi­gual, on van a com­prar tants tu­ris­tes d’aquell pa­ís, o no de­ma­nar una piz­za per al clàs­sic. Al cap i a la fi, ¿on es com­pren els grem­lins que des­prés es con­ver­ti­ran en mons­tres hor­ro­ro­sos? En una es­pè­cie de ba­sar xi­nès. El ra­cis­me ba­te­ga sem­pre aquí, en el ci­ne i en la vi­da.

Els idil·lis mixtos en­tre sen­se i amb màs­ca­re­ta ani­ran a més. El fu­tur és seu. La pri­ma­ve­ra els des­co­bri­rà so­ta els amet­llers i su­mant­hi al­tres al·lèr­gi­es, pot­ser afe­gint-hi ulle­res de sol i klee­nex a les but­xa­ques. El bo­nic con­tac­te de fi­bra de co­tó i lla­vis nus. No­més cal mi­rar-lo: que bo­nic és l’amor el 2020. —

MI­QUI OTE­RO UN QUE ES­CRIU CO­SES PER VIU­RE I QUE VIU CO­SES PER ES­CRIU­RE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.