BALLA EN UNA PLA­ÇA DE TOROS

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Sal­sa, cúm­bia, bac­ha­ta i reg­ga­e­ton om­pli­ran la Mo­nu­men­tal en una edi­ció es­pe­ci­al del Mo­nu­men­tal Club: la fes­ta lla­ti­na ¡Ay, qué ri­co! Per si és la pri­me­ra ve­ga­da que en sents par­lar, són uns es­de­ve­ni­ments que pro­po­sen om­plir de cul­tu­ra aques­ta pla­ça de toros per­què, des­prés del tan­ca­ment el 2011, no es que­di aban­do­na­da. Mú­si­ca, men­jar i ac­ti­vi­tats per a to­tes les edats de 12 a 22 h. Mo­nu­men­tal Club

Dis­sab­te, 14. Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 749. www.mo­nu­men­tal-club.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.