FO­TÒ­GRAFS EMERGENTS

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Bar­ce­lo­na és fo­to­gè­ni­ca i de­mos­trar-ho és l’ob­jec­tiu del Photogenic Fes­ti­val, que com­bi­na 20 ex­po­si­ci­ons de fo­tò­grafs emergents en 20 lo­cals sin­gu­lars de Grà­cia i Ciu­tat Ve­lla, com l’Es­tu­di Tèx­til (Bro­so­lí, 1), Nu Sa­ba­tes (Co­to­ners, 14). A l’Are­nas s’ex­po­sa The Best Of, on es­co­les d’art en­se­nyen els seus mi­llors tre­balls. La fo­to de baix és de María Gonzá­lez. Es diu T’es­ti­mo.

Photogenic Fes­ti­val

Fins di­jous, 19. www.pho­to­ge­nic­fes­ti­val.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.