GALETES PER A GOSSOS I AMOS

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

¿Quan­tes ve­ga­des t’has po­sat a men­jar un dolç i el teu gos t’ha mi­rat amb ca­ra de pe­na? Fe­el by Doing, una em­pre­sa d’ex­pe­ri­èn­ci­es al­ter­na­ti­ves, i l’as­so­ci­a­ció ca­ni­na iCanWalk hi han po­sat re­mei. Aquest dis­sab­te fa­ran una àm­plia de­gus­ta­ció de les galetes de Co­oko­na (Ros­se­lló, 160) per a hu­mans i els seus gossos. Tam­bé so­len mun­tar tas­tos de cer­ve­ses i ge­lats ar­te­sans.

Co­okie ex­pe­ri­en­ce per a hu­mans i gossos Dis­sab­te, 14, de 10 a 12 h. A par­tir de 17,50 € www.fac­be­o­ok.com/events/1004910889­880740

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.