Ma­ria Bo­tey i Ro­sa Gar­cía LA BI­BLI­O­TE­CA DE CA­TA­LU­NYA, UN TE­A­TRE «IM­PRES­SI­O­NANT»

Les cre­a­do­res de la fir­ma de ven­talls Tu­si­ta­la van a veu­re les obres que la com­pa­nyia La Per­la 29 re­pre­sen­ta en aques­ta nau gò­ti­ca

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA - Laia Zi­e­ger zi­e­ger­la­ia@gmail.com

RO­SA GAR­CÍA I Ma­ria Bo­tey. Ma­ria Bo­tey i Ro­sa Gar­cía. L’una (Ma­ria), dis­se­nya­do­ra, i l’al­tra (Ro­sa), em­pre­sà­ria. La se­va és una his­tò­ria d’amis­tat en to­ta re­gla que, fa uns quants anys, es va ma­te­ri­a­lit­zar en la mar­ca Tu­si­ta­la. És una fir­ma de ven­talls ar­te­sa­nals, 100% lo­cals i de dis­seny con­tem­po­ra­ni que es co­mer­ci­a­lit­zen on­li­ne i a bo­ti­gues de tot Eu­ro­pa. Pe­rò al mar­ge d’aques­ta eta­pa pro­fes­si­o­nal, com a bo­nes ami­gues que són, com­par­tei­xen el seu temps lliu­re i les se­ves afi­ci­ons. Una d’aques­tes afi­ci­ons, per exem­ple, és el te­a­tre.

Ex­pli­quen que aques­ta pas­sió els di­ver­teix i els aju­da a pen­sar i a es­tar en con­tac­te amb els te­mes del dia a dia, sem­pre ana­lit­zats i ex­pres­sats so­ta di­fe­rents pers­pec­ti­ves so­bre l’es­ce­na­ri.

Aquest temps de lleu­re tam­bé el com­par­tei­xen amb «un pe­tit grup d’amics, un dels quals, molt en­tu­si­as­ta, s’en­car­re­ga de se­lec­ci­o­nar i or­ga­nit­zar el ca­len­da­ri d’es­pec­ta­cles ca­da tem­po­ra­da», ex­pli­ca la Ma­ria. «Hi ha una ofer­ta in­cre­ï­ble a Bar­ce­lo­na, i ens reu­nim per anar al te­a­tre i des­prés anar a so­par o pren­dre una co­pa», afe­gei­xen gai­re­bé a l’uní­son so­bre aquest ri­tu­al cul­tu­ral.

Pre­ci­sa­ment en una d’aques­tes tro­ba­des van des­co­brir el que es va con­ver­tir en un au­tèn­tic en­a­mo­ra­ment sob­tat ar­qui­tec­tò­nic per a aques­tes em­pre­ne­do­res: l’es­pai te­a­tral situat a la nau gò­ti­ca de la Bi­bli­o­te­ca de Ca­ta­lu­nya (Hos­pi­tal, 56).

Aques­ta ubi­ca­ció és la que acull obres que re­pre­sen­ta La Per­la 29, un dels cen­tres d’arts es­cè­ni­ques de re­fe­rèn­cia de Bar­ce­lo­na que tre­ba­lla amb una mi­ra­da jo­ve i ac­tu­al tant els tex­tos clàs­sics com els con­tem­po­ra­nis (ac­tu­al­ment te­nen a la cartellera No­més la fi del món). «Vam ve­nir a veu­re una obra i ens va im­pac­tar l’es­pai. Im­pres­si­o­nant. Des d’ales­ho­res hi anem so­vint. No és un lloc gai­re cone­gut de

Bar­ce­lo­na i és una ve­ri­ta­ble llàs­ti­ma per­què val molt la pe­na», co­men­ten.

No hi ha dub­te d’ai­xò. Aques­ta nau for­ma part d’un edi­fi­ci gò­tic ci­vil del se­gle XV que en el seu ori­gen, i fins al XIX, va con­for­mar el gran re­cin­te hos­pi­ta­la­ri de Bar­ce­lo­na i de Ca­ta­lu­nya, cone­gut com l’Hos­pi­tal de la San­ta Creu. Ac­tu­al­ment, les de­pen­dèn­ci­es d’aques­ta cons­truc­ció acu­llen una ofer­ta cul­tu­ral va­ri­a­da: a més del te­a­tre (que ocu­pa l’an­tic re­fec­to­ri), hi ha l’Es­co­la Mas­sa­na, l’Ins­ti­tut d’Es­tu­dis Ca­ta­lans, du­es bi­bli­o­te­ques pú­bli­ques i la Bi­bli­o­te­ca de

Ca­ta­lu­nya, on es tro­ba la nau gò­ti­ca.

So­bre aques­ta sa­la, la Ma­ria i la Ro­sa coin­ci­dei­xen que els sor­prèn «la dis­po­si­ció de les gra­des, el ter­ra de sor­ra, la il·lu­mi­na­ció que es con­cen­tra a l’es­ce­na­ri i l’am­bi­ent en ge­ne­ral, que trans­por­ta a una al­tra èpo­ca pe­rò que, al­ho­ra, és mo­dern». A més, valoren que «l’es­pai, tant per la se­va dis­po­si­ció com per la se­va pe­ti­ta mi­da, per­met es­tar molt a prop dels ac­tors i del dra­ma que es desen­vo­lu­pa a l’es­ce­na­ri». Mà­gia en es­tat pur, en de­fi­ni­ti­va. —

«L’ES­PAI PER­MET ES­TAR MOLT A PROP DELS AC­TORS», VALOREN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.