Con­fe­rèn­cia so­bre se­gu­re­tat la­bo­ral

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Mai ha­via as­sis­tit a una con­fe­rèn­cia tan poc pre­pa­ra­da. M’hi van con­vi­dar amb me­sos d’an­te­la­ció, ai­xí que vaig as­su­mir que era un ac­te se­ri­ós, pe­rò a l’ar­ri­bar a la sa­la d’ac­tes vaig no­tar que el po­nent no pu­ja­va a l’es­ce­na­ri a par­lar al pú­blic. L’or­ga­nit­za­ció es va ha­ver d’acos­tar als se­ients i avi­sar-lo per­què sor­tís; va ser quan em vaig ado­nar que el po­nent era jo. Com que de se­gu­re­tat la­bo­ral no hi en­tenc gai­re, vaig op­tar per par­lar de les me­ves va­can­ces de l’es­tiu del 2007 a Grè­cia. Les vaig pas­sar amb la Ma­ri­sa i van ser in­o­bli­da­bles. Des­gra­ci­a­da­ment, el pú­blic no va opi­nar el ma­teix.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.