V de Ver­mut

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Tot i que la L de lo­cal és molt aco­lli­dor i les B de be­gu­des són molt bo­nes, al C de cam­brer no li va agra­dar que V de vo­mi­tés a la L de la­va­bo. Al de­ma­nar la C de comp­te em va vo­ler co­brar la V de va­sos tren­cats, i és que es­ta­va una mi­ca B de bor­rat­xo i em que­ien les BC de bas­tan­tes co­ses. Quan van cri­dar el D d’amo per­què es­ta­va P de plo­rant a la T de ter­ra so­bre la V de vi­dres tren­cats, es va pro­duir una si­tu­a­ció molt des­a­gra­da­ble a la B de bar­ra. Per sort van ser molt C de com­pren­sius amb mi. Si li do­no la T de ta­ron­ja i no la V de verd, és per­què tinc R de res­sa­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.