En­zo Viz­ca­í­no

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Qual­se­vol per­so­na que vi­si­ti Bar­ce­lo­na ha de pas­sar tard o d’ho­ra per En­zo Viz­ca­í­no. Sens dub­te, una de les atrac­ci­ons més grans ara ma­teix de la ciu­tat. És recomanabl­e pas­sar-s’hi en­tre set­ma­na per­què els dis­sab­tes i diumenges les cu­es al seu vol­tant su­peren les de la Sa­gra­da Fa­mí­lia. És es­pe­ci­al­ment acon­se­lla­ble vi­si­tar-lo de nit, tot i que de dia tam­bé se’l dis­fru­ta. Qua­tre de ca­da cinc au­tòc­to­nes i es­tran­ge­res el re­co­ma­nen i ja su­pera el Parc Gü­ell i la Ca­sa Bat­lló en nom­bre de vi­si­tants. El verd del nos­tre semàfor d’aques­ta set­ma­na és per a ell.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.