LA PRI­ME­RA PE­DRA, EL 1401

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

L’HOS­PI­TAL MÉS GRAN DE CA­TA­LU­NYA

El 1401, el rei Mar­tí l’Hu­mà va po­sar la pri­me­ra pe­dra d’aquest edi­fi­ci gò­tic. Va ser l’hos­pi­tal més gran de Ca­ta­lu­nya a l’unir en un ma­teix lloc els di­ver­sos hos­pi­tals de la Bar­ce­lo­na me­di­e­val. El com­plex es va am­pli­ar al se­gle XVIII.

LA BI­BLI­O­TE­CA, DES DEL 1940

Es­ta­va pre­vist que tin­gués un claus­tre amb qua­tre ales de dos pi­sos ca­da una, com els ecle­si­às­tics, pe­rò la quar­ta ala no es va cons­truir. El 1940, s’hi va ins­tal·lar la Bi­bli­o­te­ca de Ca­ta­lu­nya, i des del 2006 la nau gò­ti­ca acull el te­a­tre de La Per­la 29.

«TE­A­TRE D’AC­TOR, D’IDE­ES I DE CARN»

A La Per­la 29, que va néi­xer el 2002, de­fi­nei­xen el seu tre­ball com a «prò­xim i ar­te­sà, on la pa­rau­la i la tra­di­ció di­a­lo­guen amb el pre­sent: un te­a­tre d’ac­tor, un te­a­tre d’ide­es i de carn». Tant hi re­pre­sen­ten obres de Shakes­pe­a­re com de Mo­uawad.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.