Ru­bén

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Vaig anar a la re­si­dèn­cia a veu­re el meu avi i el mes­quí del Ru­bén em va se­guir amb no sé qui­nes fos­ques in­ten­ci­ons. Va fin­gir que hi ana­va tres cops per set­ma­na a fer com­pa­nyia a la gent gran, i va ha­ver de sub­or­nar al­gu­nes per­so­nes per­què es com­por­tes­sin com si el cone­gues­sin, va ser ben in­cò­mo­de. Quan li vaig de­ma­nar ex­pli­ca­ci­ons, va fer com que no te­nia ni idea del que li es­ta­va di­ent. Sis­plau, els que hi tin­guin avis que els vi­gi­lin per­què se­gur que es­tà tra­mant al­gu­na co­sa. Es­teu avi­sats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.