ARTS, LLI­BRES I DI­VER­SIÓ

Flic, el fes­ti­val de li­te­ra­tu­res i arts in­fan­til i ju­ve­nil, de­di­ca du­es jor­na­des als per­so­nat­ges sin­gu­lars. Dis­sab­te se­rà el dia de les fa­mí­li­es, amb ins­tal·la­ci­ons i ac­ti­vi­tats in­sò­li­tes, ta­llers, jocs i mú­si­ca

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA - Eva Me­lús eva­me­lusf@gmail.com

Sem­bla que va ser ahir, pe­rò ja van 10 anys de Flic, el fes­ti­val de li­te­ra­tu­res i arts in­fan­til i ju­ve­nil. Els per­so­nat­ges sin­gu­lars que ha­bi­ten els lli­bres in­fan­tils pro­ta­go­nit­za­ran un pro­gra­ma que in­clou 11 ins­tal·la­ci­ons i ac­ti­vi­tats in­sò­li­tes, un ta­ller d’aro­mes lli­bres­ques i un al­tre de cre­a­ció amb tèc­ni­ques de fo­to­gra­fia, el con­cert de So­là & Es­te­la, pre­sen­ta­ci­ons de lli­bres, un joc de pis­tes, xerrades per a pú­blic adult i pa­ra­des on po­der com­prar lli­bres, jocs i obra grà­fi­ca.

El fes­ti­val va re­bre 14.000 vi­si­tants en l’edi­ció del 2019. Aquest any, el dia fort per al pú­blic fa­mi­li­ar és dis­sab­te, 14. Amb l’en­tra­da a l’Ex­pe­ri­èn­ci­es Li­te­rà­ri­es, que cos­ta 4,5 € i agru­pa ac­ti­vi­tats pen­sa­des per a pú­blic fa­mi­li­ar amb nens a par­tir de 4 anys, es tin­drà ac­cés a 11 ins­tal·la­ci­ons i ac­ti­vi­tats in­sò­li­tes. Els par­ti­ci­pants po­dran dis­fres­sar-se, viu­re una aven­tu­ra li­te­rà­ria re­so­lent els rep­tes que es plan­te­gen per tot el mu­seu, es­col­tar con­tes o cre­ar un au­to­re­trat de re­vis­ta re­ta­llant i ma­ni­pu­lant pa­per.

Di­ven­dres, 13, de 10.00 a 14.00 ho­res i de 15.00 a 19.00; dis­sab­te, 14, de 10.00 a 20.30 ho­res (programaci­ó fa­mi­li­ar)

A par­tir de 4,5 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.