Flic

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Tam­bé dis­sab­te, 14, s’ofe­rei­xen un pa­rell de ta­llers sin­gu­lars amb pla­ces li­mi­ta­des, no­més ap­tes per a nens a par­tir de 7 anys. És a dir, la ca­na­lla ne­ces­si­ta­rà 3,5 € per ta­ller i el que els cos­ti als adults que els acom­pa­nyin pren­dre un ca­fè o un ver­mut men­tre la se­va pro­le ex­plo­ra la qua­ran­te­na de llocs de lli­bres, jocs i tre­balls d’il·lus­tra­ció.

Grà­ci­es a la col·la­bo­ra­ció amb el fes­ti­val Re­ve­la’t, el ta­ller de re­trats amb qui­mi­gra­mes (tèc­ni­ca pic­tò­ri­ca que pro­du­eix imat­ges com­bi­nant pro­ce­di­ments i ma­te­ri­als pro­pis de la pin­tu­ra i de la fo­to­gra­fia) con­vi­da­rà a cre­ar un sel­fie molt es­pe­ci­al amb tèc­ni­ques de fo­to­gra­fia ana­lò­gi­ca, uti­lit­zant re­ve­la­dors, fi­xa­dors i pa­per fo­to­grà­fic. En la ma­tei­xa lí­nia, l’ano­me­nat ta­ller d’es­sèn­ci­es sin­gu­lars mos­tra­rà de què fa olor un ge­gant, un mons­tre, un és­ser di­mi­nut o una brui­xa.

El fes­ti­val Pe­tits Ca­ma­le­ons, per la se­va part, apor­ta a la cau­sa el con­cert de So­là & Es­te­lla, que do­na nom al duo Al­bert So­là i Sergi Es­te­lla. El seu folk i blu­es es po­drà es­col­tar dis­sab­te, 14, a les 13.30 ho­res.

Hi hau­rà sis pre­sen­ta­ci­ons de lli­bres: tres di­ven­dres (to­tes a les 13.00 ho­res) i tres dis­sab­te: Gi­se­la de Vi­dre, de Be­a­tri­ce Alle­mag­na, a les 11.30 ho­res; Re­pas­sa­lle­tres, de Ma­ri­o­na Tolosa Sis­te­ré, a les 15.30 ho­res; i A ador­mir, ga­tets, de Bár­ba­ra Cas­tro, a les 16.30 ho­res. —

Mu­seu del Dis­seny Pla­ça de les Glò­ri­es Ca­ta­la­nes, 37 Ho­ra­ris

Preu

TRISTÁN PÉ­REZ-MARTÍN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.