HO­ME­NAT­GE A KISS A LA SA­LA APOLO

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Kiss es ju­bi­la i la Sa­la Apolo (Nou de la Rambla, 113) ha de­ci­dit re­tre-li ho­me­nat­ge aquest diu­men­ge, 15, per­què pa­res i fills dis­fru­tin d’una mú­si­ca que va mar­car una èpo­ca i va cre­ar es­co­la. Per a ai­xò, ha con­vi­dat una de les mi­llors ban­des tri­but, Kiss of De­ath, i ha pre­pa­rat ta­llers que cre­a­ran la mi­llor at­mos­fe­ra. L’Es­co­la de Rock obri­rà por­tes a les 11.00 ho­res: hi hau­rà ta­llers de ta­tu­at­ges, guitar ex­pe­ri­en­ce, ma­nu­a­li­tats i ma­qui­llat­ge, una de les grans se­nyes d’iden­ti­tat de la ban­da. L’Es­co­la de Mú­si­ca del Pa­lau tor­na a les ses­si­ons fa­mi­li­ars de l’Apolo amb un con­cert del seu Com­bo Sa­pi­ens (con­junt ins­tru­men­tal de mú­si­ca mo­der­na com­post per ado­les­cents) i Kiss of De­ath ac­tu­a­rà a les 12.30 ho­res. Les en­tra­des an­ti­ci­pa­des cos­ten 9 € (a ta­qui­lla, 12).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.