Can­çons en di­rec­te d’Isa­bel Marco

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

Isa­bel Marco, ex­vo­ca­lis­ta i ex­gui­tar­ris­ta del grup de rock In­so­len­zia, ac­tu­a­rà en di­rec­te aquest di­ven­dres, dia 13, a les 19.00 ho­res, a l’Fnac Are­nas (Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 373) per pre­sen­tar les can­çons del seu se­gon àl­bum en so­li­ta­ri, ti­tu­lat Na­da es igual. ofe­reix un iti­ne­ra­ri d’autor a càr­rec de l’his­to­ri­a­dor Antonio Agui­lar, amb sor­ti­da a les 10.00 ho­res de la pla­ça d’Ur­qui­na­o­na i ar­ri­ba­da a l’edi­fi­ci de Cor­reus de la pla­ça d’Antonio López a les 13.30 ho­res, apro­xi­ma­da­ment. És im­pres­cin­di­ble re­ser­var en­tra­da a la web bar­ce­lo­na.cat/mu­seu­his­to­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.