Vi­si­ta guia­da a l’arxiu del Mu­seu Ma­rí­tim

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA -

El Mu­seu Ma­rí­tim (avin­gu­da de les Drassanes, s/n) ofe­ri­rà una vi­si­ta guia­da al seu arxiu ge­ne­ral di­me­cres, dia 18, des de les 17.00 fins a les 19.00 ho­res. És la pri­me­ra vi­si­ta de l’ac­ti­vi­tat

que fins al 18 de no­vem­bre mos­tra­rà di­fe­rents es­pais que so­len es­tar fo­ra del cir­cuit pú­blic. Les pla­ces són li­mi­ta­des i han de re­ser­var-se an­te­ri­or­ment a la web mmb.cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.