Ru­ta per ce­le­brar el Dia Mun­di­al del Cor­reu

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA - Di­a­na Re­cio

Aquest dis­sab­te, dia 14, se ce­le­bra el Dia Mun­di­al del Cor­reu, i el Mu­seu d’His­tò­ria de Bar­ce­lo­na (MUHBA)

Obrint por­tes,

mi­llors op­ci­ons, fins i tot té el seu punt de pel·lí­cu­la. Ar­ri­bes al fi­nal i ja es­tàs pre­pa­rat per a tot, l’es­ce­na­ri és im­mi­llo­ra­ble. Sem­pre pots sen­tir les ins­truc­ci­ons del se­nyor Miya­gi i fer la pun­ta­da de peu de la grua men­tre ob­ser­ves la lí­nia de l’ho­rit­zó i sents com tren­quen les ona­des con­tra la pe­dra. Ah, apro­fi­ta la so­li­tud per­què sol es­tar ple de gent. Ai­xò sí, no t’acos­tis gai­re a la vo­ra o aca­ba­ràs al fons del mar. —

ESPIGÓ DE LA MAR BELLA

Plat­ja de la Mar Bella 14.18 h

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.