EL ‘PUNCH’ DE LA REI­NA MA­RE

La ga­var­di­na, amb més de 140 anys d’his­tò­ria, dis­fru­ta d’una no­va pri­ma­ve­ra, con­ver­ti­da en un clàs­sic ecu­mè­nic

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - A L'ÚLTIMA - Nú­ria Mar­rón nmar­ron@el­pe­ri­o­di­co.com

COM EN TAN­TES AL­TRES co­ses en la mo­da con­tem­po­rà­nia, sem­bla que en aques­ta re­no­va­ció de vots del sec­tor amb la se­va rei­na ma­re ga­var­di­na va te­nir-hi al­gu­na co­sa a veu­re Kim Kar­das­hi­an, que el dia abans que l’apun­tes­sin amb una ar­ma a Pa­rís i li ro­bes­sin 10 mi­li­ons de dò­lars en jo­ies va apa­rèi­xer a les des­fi­la­des amb una trin­xe­ra de la fir­ma Ba­len­ci­a­ga i, és clar, res a so­ta.

Des d’ales­ho­res, la pe­ça que va in­ven­tar la ca­sa Bur­berry (1880) i que va te­nir la se­va pri­me­ra i in­fer­nal ca­sa a les trin­xe­res bri­tà­ni­ques de la Pri­me­ra Guer­ra Mun­di­al –d’aquí el seu nom en an­glès, trench; les xar­re­te­res per als ga­lons, i les ane­lles del cin­tu­ró en què es po­den pen­jar gra­na­des– es­tà te­nint un re­torn ecu­mè­nic i in­fec­ci­ós, més en­llà dels am­bi­ents for­mals. La fir­ma fran­ce­sa

Sé­za­ne, la pre­fe­ri­da de Ka­te Midd­le­ton, diu te­nir una llis­ta d’es­pe­ra de 10.000 cli­en­tes; Pho­e­be Wa­ller-Brid­ge s’ha con­ver­tit en al­tar mil·le­nis­ta nu­a­da a una ga­var­di­na ne­gra, i la pe­ça pe­ri­llo­sa que un dia van ves­tir gàngs­ters i de­tec­tius –i que, fins i tot sent bri­tà­ni­ca, sim­bo­lit­za com po­ques el chic fran­cès– es pro­pa­ga ara en una in­fi­ni­tat de for­mes i tei­xits que es pas­se­gen i

PI­O­NE­RES

La pe­ça mas­cu­li­na que van ves­tir Di­e­trich i Gar­bo va ser re­se­te­ja­da per Ka­te Moss (fo­to) i ara ce­le­bra­da per, en­tre d’al­tres, Marc Ja­cobs (a dalt).

DE LA GUER­RA AL CI­NE En els anys 30 i 40, la ga­var­di­na va ser la pe­ça fe­tit­xe del ci­ne ne­gre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.