EL BOIG MÓN DE TAKAS­HI MIIKE

En oca­sió de l’es­tre­na de ‘First lo­ve’, re­pas­sem la car­re­ra d’un dels ci­ne­as­tes més ex­trems i pro­lí­fics del món

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - MIRAR - Nan­do Sal­và nan­do­sal­vag@ya­hoo.es

Ac­ció Ja­pó, 2019

Becky, Ben­gal, Ma­mi Fu­ji­oka, Taka­hi­ro Miu­ra Di­rec­ció Takas­hi Miike

Es diu que Takas­hi Miike és un per­tor­bat; que si un cui­da­dor de bo­jos l’exa­mi­nés, el tan­ca­ria per to­ta la vi­da. I té sen­tit, per­què imat­ges cre­a­des pel di­rec­tor ja­po­nès, un dels més de­men­ci­al­ment pro­lí­fics del món, pro­ba­ble­ment no­més hi ca­ben en la ment d’un psi­cò­pa­ta. La que avui es­tre­na a Es­pa­nya –si ex­pli­quem els seus tre­balls per a ví­deo i te­le­vi­sió és la 103 de la se­va car­re­ra– in­clou la vi­sió d’un cap ta­llat que ro­da per un car­re­ró amb els ulls par­pe­lle­jants men­tre el cos del qual ha si­gut se­pa­rat con­ti­nua ca­mi­nant, la d’un ho­me que un­ta co­ca­ï­na amb afec­te so­bre la se­va fe­ri­da de ba­la i la del fan­tas­ma d’un pe­dò­fil que balla en cal­ço­tets en un va­gó de me­tro.

First lo­ve bar­re­ja co­mè­dia, ac­ció i amor per con­tem­plar la re­la­ció en­tre un bo­xe­ja­dor afli­git d’un tu­mor ce­re­bral i una pros­ti­tu­ta dro­go­ad­dic­ta que es ve­uen em­pe­sos a l’epi­cen­tre d’una ope­ra­ció de nar­co­trà­fic que in­vo­lu­cra la Yaku­za, uns po­li­ci­es cor­rup­tes i una as­sas­si­na le­tal. S’as­sem­bla molt més als ex­tra­va­gants i jo­vi­als es­pec­ta­cles de sa­dis­me que van do­nar a conèi­xer Miike in­ter­na­ci­o­nal­ment fa du­es dè­ca­des –tot i que, ai­xò sí, és molt menys ex­ces­si­va i més ac­ces­si­ble– que a la se­va eclèc­ti­ca pro­duc­ció poste­ri­or, en la qual cap fins el ci­ne in­fan­til. És lò­gic, doncs, que aquest bre­vís­sim mos­tra­ri de la se­va fil­mo­gra­fia fa­ci aten­ció a aques­tes sal­vat­ges obres pri­me­ren­ques.

1. AUDICIÓN (1999)

En aques­ta crí­ti­ca sal­vat­ge al mas­clis­me de la societat ni­po­na, un di­rec­tor de ci­ne or­ga­nit­za un fals càs­ting d’ac­trius per tro­bar pa­re­lla. Quan la jo­ve Asa­mi en­tra a ca­sa se­va, el de­pre­da­dor es con

TO­DO PA­SA EN TEL AVIV Co­mè­dia (Lu­xem­burg / Bèl­gi­ca / Israel / Fran­ça, 2018)

Di­rec­ció Sa­meh Zo­a­bi

Re­par­ti­ment Kais Nas­hif, Lub­na Aza­bal, Ya­niv Bi­ton, Maisa Abd Elhadi Sà­ti­ra so­bre el con­flic­te en­tre Israel i Palestina am­bi­en­ta­da en l’ex­ces­siu món de les te­le­no­vel·les, i in­flu­en­ci­a­da per aquest.

Fo­to­gra­ma de ‘First lo­ve’. First lo­ve Re­par­ti­ment

‘Ase­si­nos’ (2010). ‘Vi­si­tor’ (2001).

‘Audición’ (1999).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.