LES ES­TRE­NES

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - MIRAR -

LA CAN­CI­ÓN DE LOS NOM­BRES OL­VI­DA­DOS Dra­ma (Ca­na­dà, 2019)

Di­rec­ció Fran­çois Gi­rard

Re­par­ti­ment Cli­ve Owen, Tim Roth, Saul Rubinek, Cat­he­ri­ne McCor­mack Un ho­me re­cor­re mig món per tro­bar el pro­di­gi del vi­o­lí que dè­ca­des en­re­re va mar­car la se­va vi­da i la de la se­va fa­mí­lia.

Com ca­da pri­ma­ve­ra des de fa dos anys, la dan­sa flo­reix a Bar­ce­lo­na amb la Quin­ze­na Me­tro­po­li­ta­na, una va­ri­a­da i in­teres­sant programaci­ó d’es­pec­ta­cles en sa­la pe­rò tam­bé sug­ge­ri­do­res pro­pos­tes a l’ai­re lliu­re re­par­ti­da per es­pais de Ba­da­lo­na, Bar­ce­lo­na, Cor­ne­llà, Es­plu­gues, l’Hos­pi­ta­let, Sant Cugat, San­ta Coloma i Vi­la­de­cans, des d’aquest di­ven­dres, 13, fins al diu­men­ge 29.

El tret de sor­ti­da ofi­ci­al el do­na­rà Eu­fo­ria, un es­pec­ta­cle ae­ri que re­cor­re­rà di­fe­rents llocs des­prés de la jor­na­da inau­gu­ral d’aquest dis­sab­te, 14, al Parc de la Bar­ce­lo­ne­ta a les 12.35 ho­res.

Són molts els creadors des­ta­cats en aques­ta ter­ce­ra edi­ció. Hi ha pri­me­res espases de la dan­sa con­tem­po­rà­nia com

Sidi Larbi Cherkaoui, els is­ra­e­li­ans Sha­ron Eyal i Gay Be­har i la com­pro­me­sa ar­tis­ta bra­si­le­ra Lia Rodrigues, pe­rò tam­bé hi ha no­ves cre­a­do­res, com el col·lec­tiu Ini­ci­a­ti­va Se­xu­al Fe­me­ni­na i An­drea Ji­mé­nez, pre­mi IT Dan­sa 2019.

Pe­rò anem per parts. El pri­mer cap de set­ma­na val la pe­na acos­tar-se al Te­a­tre Jo­ven­tut de l’Hos­pi­ta­let per dis­fru­tar amb la cre­a­ti­vi­tat del bai­la­or Ma­nu­el Liñán (dis­sab­te, 14) o al Mer­cat de les Flors, on La In­tru­sa acos­ta la se­va dan­sa con­tem­po­rà­nia al món de Ku­brick en It’s a wrap (di­ven­dres, 13)

La set­ma­na se­güent, el col·lec­tiu fe­mi­nis­ta, lli­ber­ta­ri i an­ti­a­ca­de­mi­cis­ta

Ini­ci­a­ti­va Se­xu­al Fe­me­ni­na es­tre­na­rà la se­va pri­me­ra pe­ça, Catalina, a La Cal­de­ra (del 19 al 21), un crit con­tra la re­pres­sió se­xu­al ins­pi­rat en la no­vel·la d’An­drés Cai­ce­do ¡Que vi­va la mú­si­ca! L’art es bar­re­ja amb la dan­sa en unes al­tres du­es pro­pos­tes: Oscyl, on els ba­lla­rins ju­guen amb es­cul­tu­res os­cil·lants, una cre­a­ció d’Hé­la Fat­tou­mi i

Éric La­mou­reux al Mer­cat (di­es 20 i

EN LA TER­CE­RA EDI­CIÓ HI HA PRI­MERS ESPASES COM LIA RODRIGUES O SIDI LARBI CHERKAOUI

21) i RRR, al Te­a­tre Lliu­re (del 20 al 22), pro­ta­go­nit­zat per l’ar­tis­ta plàstic

Fre­de­ric Amat, els ori­gi­nals mags del so ca­bo­san­ro­que i el ba­lla­rí Jon López. Els qui bus­quin una bo­ni­ca i po­è­ti­ca pro­pos­ta la tro­ba­ran en OCD Lo­ve, de Sha­ron Eyal i Gay Be­har amb mú­si­ca en di­rec­te d’Ori Lich­tik, un crac de l’elec­trò­ni­ca, tam­bé al Mer­cat (del 20 al 21). I el més nou de la com­pa­nyia de Jesús Car­mo­na, El sal­to, pro­ta­go­nit­zat per vuit ho­mes que ex­plo­ren al­tres for­mes de mas­cu­li­ni­tat en Atri­um Vi­la­de­cans (dia 22).

L’úl­ti­ma set­ma­na de la Quin­ze­na con­cen­tra­rà pro­pos­tes cap­ti­va­do­res com No­mad, el vi­at­ge al de­sert que pro­po­sa

Sidi Larbi, me­tà­fo­ra de l’aï­lla­ment de l’és­ser hu­mà en la nos­tra societat pro­ta­go­nit­za­da per deu ba­lla­rins al Te­a­tre Au­di­to­ri de Sant Cugat (dia 29). I qui vul­gui des­co­brir la con­ne­xió en­tre ka­ra­te i dan

‘HERDEI­RAS’

‘RRR’ Amb Fre­de­ric Amat, Jon López i ca­bo­san­ro­que. Del 20 al 22, al Te­a­tre Lliu­re.

REGINA BROCKE TRISTÁN PÉ­REZ-MARTÍN

De Sha­ron Eyal i Gay Be­har. Di­es 20 i 21 al Mer­cat de les Flors.

Atrac­ti­va core­o­gra­fia de Ro­ber­to G. Alon­so per al pú­blic fa­mi­li­ar, a Vi­la­de­cans (dia 21) i l’Hos­pi­ta­let (dia 22).

‘AM I BRU­CE LEE’ De Ju­nyi Sun. Ka­ra­te fet dan­sa. Dia 28. Te­a­tre Sa­gar­ra de San­ta Coloma.

‘CATALINA’ D’Ini­ci­a­ti­va Se­xu­al Fe­me­ni­na. Del 19 al 21 a La Cal­de­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.