UN ART UR­BÀ PER EMMARCAR

Mon­ta­na Ga­llery acull l’ex­po­si­ció nú­me­ro 101 de la co­mis­sà­ria es­pe­ci­a­lit­za­da en ‘stre­et art’ An­na Di­mi­tro­va, amb obres d’El Niño de las Pin­tu­ras, Smit­he i Miss Van

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - MIRAR - So­nia Gutiérrez sgu­ti­er­rez@el­pe­ri­o­di­co.com

EL GRAFITI i l’art ur­bà no són el ma­teix. Men­tre que el grafiti és rei­vin­di­ca­tiu i ge­ne­ral­ment il·le­gal, l’art ur­bà és un cor­rent es­tè­tic, ex­pli­ca An­na Di­mi­tro­va, di­rec­to­ra de Mon­ta­na Ga­llery. Aques­ta és una de les co­ses que s’han de sa­ber abans de vi­si­tar 101: una ex­po­si­ció, 101 ar­tis­tes, dos llocs. L’al­tra té a veu­re amb l’es­pai: aques­ta ga­le­ria de stre­et art és al cos­tat de la bo­ti­ga de la po­pu­lar mar­ca d’ae­ro­sols Mon­ta­na. «Qual­se­vol que tin­gui re­la­ció amb aquest món pas­sa per Mon­ta­na», afe­geix.

En aquest es­pai, en què fins i tot els ex­tin­tors es­tan de­co­rats a l’es­til del car­rer, es mos­tra una se­lec­ció de l’art ur­bà internacio­nal. Hi ha obres d’El Niño de las Pin­tu­ras, Miss Van, Smit­he i al­tres ar­tis­tes. Tots han par­ti­ci­pat en ex­po­si­ci­ons co­mis­sa­ri­a­des per Di­mi­tro­va. D’aquí el 101: aques­ta és la mos­tra 101a que or­ga­nit­za ella, tant a Mon­ta­na (on tre­ba­lla des del 2010) com en al­tres es­pais. I 101 són tam­bé els ar­tis­tes que hi ex­po­sen: uns 40 a Bar­ce­lo­na, i la res­ta, a la ga­le­ria ADDA de Pa­rís.

OBRES MÉS PE­TI­TES

«Abans, l’art ur­bà era un cir­cuit més tan­cat –re­cor­da Di­mi­tro­va–, ara hi ha un boom, se’n par­la i va a més». I ¿com es pot tan­car una ex­pres­sió de car­rer en una sa­la? D’en­tra­da, amb obres més pe­ti­tes, diu la co­mis­sà­ria, que re­cal­ca: «Al car­rer sem­pre se­rà més sal­vat­ge... pe­rò l’art ur­bà mai perd la se­va es­sèn­cia». —

Mon­ta­na Ga­llery Co­merç, 6

De di­lluns a dis­sab­te, de 10.00 a 21.00 ho­res. Fins al 28 de març En­tra­da lliu­re

101: una ex­po­si­ció, 101 ar­tis­tes, dos llocs ‘Cha­nel One’, obra d’un dels ar­tis­tes ur­bans me­xi­cans més cone­guts i in­flu­ents. Horari

MISS VAN Les fi­gu­res de do­nes, com aquest ‘Nu 1’, re­pre­sen­ta­ció de la for­ça fe­me­ni­na, són una cons­tant en l’obra de la fran­ce­sa, l’es­til de la qual ha evo­lu­ci­o­nat a Bar­ce­lo­na.

ANA LANGEHELDT La de­li­ca­da ar­tis­ta se­vi­lla­na ex­po­sa ‘Acro­bà­cia vis­ce­ral’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.