DA SOU­ZA MELANCOLIA PO­SI­TI­VA

El grup ma­llor­quí se­gueix bus­cant i tro­bant la can­çó pop per­fec­ta a ‘Sal­sa agre­dol­ça’, disc que pre­sen­ta a La [2] de Apolo

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - ESCOLTAR - Juan Ma­nu­el Frei­re frei­re.ju­an­ma@gmail.com

El quart disc dels ma­llor­quins, pe­rò gai­re­bé tots ells re­si­dents a Bar­ce­lo­na, Da Sou­za es diu Sal­sa agre­dol­ça just pel que pen­ses: és el con­di­ment es­sen­ci­al de la se­va re­cep­ta per a la can­çó pop per­fec­ta. «Els nos­tres te­mes te­nen aquest toc en l’àm­bit emo­ci­o­nal: un punt llu­mi­nós i un al­tre de més trist», ex­pli­ca Llu­ís Ca­bot, veu, gui­tar­ra i com­po­si­tor prin­ci­pal. «És una co­sa que ens agra­da de les can­çons. Ho hem tin­gut des de sem­pre».

So­bre­tot, opi­na aquest cro­nis­ta, des del gran Gran salt en­da­vant del 2016, en què van obrir el seu rock àgil a les me­lo­di­es tris­tes i van co­men­çar a so­nar, en certs mo­ments, sò­li­da­ment so­mi­a­dors. «A ca­da disc mi­rem de can­vi­ar una mi­ca el plan­te­ja­ment», diu Ca­bot. «En­tre els dos pri­mers, hi va po­der ha­ver un salt es­ti­lís­tic; hi vam vo­ler in­clou­re co­ses més me­lò­di­ques. El nou és bas­tant con­ti­nu­is­ta res­pec­te a l’an­te­ri­or».

De ve­ga­des, la fal­ta de grans no­tí­ci­es sig­ni­fi­ca bo­nes no­tí­ci­es: Sal­sa agre­dol­ça pror­ro­ga la be­lle­sa me­lò­di­ca de Futbol d’avant­guar­da (2018), aques­ta dol­ça malen­co­nia que pot ve­nir (o no) del fet d’ha­ver cres­cut en una illa. «Ser d’una illa, es­tar en­vol­tat d’ai­gua, se­gu­ra­ment hi in­flu­eix. Pe­rò tam­bé te­nir du­es ca­ses, que és com no te­nir-ne cap al­ho­ra». Dels cinc del grup, qua­tre vi­uen a Bar­ce­lo­na. En una sa­la clàs­si­ca de la se­va se­go­na ca­sa, l’Apolo (sa­la 2), pre­sen­ta­ran el nou disc aquest di­jous, dia 19, amb els tam­bé ma­llor­quins Ma­ri­a­llu­ï­sa com a pri­mer plat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.