FRICADES

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - ESCOLTAR -

El disc, tot i que jo­io­sa­ment con­ti­nu­is­ta, no és pu­ra re­pe­ti­ció d’es­que­mes: hi ha desen­vo­lu­pa­ments ins­tru­men­tals in­es­pe­rats i, en ge­ne­ral, el que sem­bla una no­va aten­ció al so. «És el disc a què hem po­gut de­di­car més temps i recursos. El que sen­tim com més nos­tre. Vam te­nir lli­ber­tat per fi­car-hi fricades, una co­sa que en l’an­te­ri­or no vam po­der fer per qües­ti­ons de temps».

Els pro­duc­tors Jor­di Ma­tas (Fer­ran Pa­lau, El Pe­tit de Cal Eril) i Pau Riu­tort (Be­ach Be­ach, Ex­tra­per­lo) els van acom­pa­nyar du­rant la gra­va­ció i tam­bé en les pri­me­res eta­pes del pro­cés, co­sa que els va per­me­tre dis­se­nyar un disc amb més pe­ti­tes es­ca­pa­des ex­pe­ri­men­tals; o dit d’una al­tra ma­ne­ra, fricades. Amb de­lí­ci­es es­pon­jo­ses com Me­tres per se­gon o He sor­tit de ca­sa s’acos­ten al pop me­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.