Alan Par­sons Pro­ject Un ho­me­nat­ge sim­fò­nic a l’ar­qui­tec­te mo­der­nis­ta

Gau­di. La Sa­gra­da Fa­mi­lia Gau­di pas­seig de Grà­cia

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - ESCOLTAR - — N. Cruz

‘GAU­DI’

Als fans bar­ce­lo­nins del pop sim­fò­nic gai­re­bé es van des­ma­iar el 1987 quan Alan Par­sons Pro­ject va pu­bli­car Els cors ope­rís­tics de anun­ci­a­ven amb pom­pa ne­o­clàs­si­ca tot un disc en ho­nor a l’ar­qui­tec­te ca­ta­là tal com 10 anys en­re­re va pas­sar amb I ro­bot, de­di­cat a l’es­crip­tor i ci­en­tí­fic Isaac Asi­mov. En­tre re­fle­xi­ons so­bre la na­tu­ra­le­sa d’un geni som­ni­a­dor i gra­va­ci­ons de ru­tes tu­rís­ti­ques per la Bar­ce­lo­na mo­der­nis­ta, aca­ba­va al

amb un ram­pell de fla­menc-chill pro­gres­siu. No­més es va ne­ces­si­tar un any per com­pon­dre’l i gra­var-lo, tot i que amb les pres­ses va cau­re l’ac­cent del cognom de l’ar­qui­tec­te. Tren­ta­tres anys des­prés, la Sa­gra­da Fa­mí­lia se­gueix en obres i el disc des­can­sa a preu de sal­do en mer­cats am­bu­lants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.