El món de la mo­da tam­bé s’ex­pres­sa a la gran pan­ta­lla

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - MBROARNIDT­EZD CONTENT -

Del 26 al 29 de març Lo­ca­lit­za­ció Ari­bau Mul­ti­ci­nes

Sen­zi­lla: 7 eu­ros Abo­na­ment bà­sic: 18 eu­ros Abo­a­ment gran: 34 eu­ros Pà­gi­na web mo­ritz.fe­ed­dog.org

LA SISENA EDI­CIÓ del Mo­ritz Feed Dog bus­ca apro­fun­dir en el de­bat en­tre el pas­sat i el fu­tur, la quo­ti­di­a­ni­tat i la glo­ba­li­tat, la crí­ti­ca i l’es­pe­ran­ça… I tot ple­gat a tra­vés de la mo­da com a de­no­mi­na­dor co­mú. Del 26 al 29 de març als ci­nes Ari­bau es pro­jec­ta­ran do­cu­men­tals –es­tre­nes a Es­pa­nya, la ma­jo­ria– que ana­lit­zen els orí­gens de creadors com Karl La­ger­feld, Ch­ris­ti­an Lou­bou­tin o Pi­er­re Car­din, la raó de ser d’es­tils i fi­lo­so­fi­es, l’he­rèn­cia d’ofi­cis que so­bre­vi­uen ....

La ses­sió inau­gu­ral va a càr­rec d’un tí­tol que de­fi­neix el fes­ti­val a la per­fec­ció. Es trac­ta de The Re­mix, Hip Hop x Fas­hi­on de Li­sa Cor­tés i Fa­rah X, so­bre la re­la­ció in­se­pa­ra­ble en­tre la mú­si­ca i l’es­tè­ti­ca en el hip-hop. A més, el Mo­ritz Feed Dog de­di­ca una àm­plia mi­ra­da al ta­lent d’un dels seus pa­ï­sos ame­ri­cans més cre­a­tius i amb més di­ver­si­tat cul­tu­ral: el Bra­sil.

Com a ele­ment nou, el fes­ti­val ex­hi­bi­rà per pri­me­ra ve­ga­da un do­cu­men­tal pro­du­ït a Es­pa­nya, com és el cas de Io So­no Il So­ne d’Ila­ria Gam­ba­re­lli, que re­cor­re la tra­jec­tò­ria de Lo­ren­zo Ri­va, el qual va es­tar al cap­da­vant de l’ate­li­er de Ba­len­ci­a­ga du­rant els anys 80 i va ser un dels pro­ta­go­nis­tes del prêt-à-por­ter ita­lià dels 90. Ai­xí ma­teix, s’hi in­cor­po­ra una no­va sec­ció de­no­mi­na­da What’s New? x Wa­lla­pop, que vol re­fle­xi­o­nar i de­ba­tre so­bre les no­ves pers­pec­ti­ves del món de la mo­da a tra­vés d’una mi­ra­da crí­ti­ca i el plan­te­ja­ment de solucions.

Mo­ritz Feed Dog En­tra­des

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.