Els gua­nya­dors de ca­da eta­pa de la Vol­ta brin­da­ran amb Mo­ritz

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - MBROARNIDT­EZD CONTENT -

PER A QUAL­SE­VOL ci­clis­ta que par­ti­ci­pi en la Vol­ta a Ca­ta­lu­nya, que se ce­le­bra del 23 al 29 de març, pu­jar al po­di ja és mo­ti­va­ció su­fi­ci­ent. Pe­rò si, a més, re­sul­ta que els gua­nya­dors d’aques­ta edi­ció –que és, per cert, la nú­me­ro 100– brin­da­ran amb Mo­ritz, els mo­tius per do­nar-ho tot es mul­ti­pli­quen. I és que la com­pa­nyia cer­ve­se­ra ha en­trat a for­mar part dels pa­tro­ci­na­dors de la Vol­ta Ci­clis­ta a Ca­ta­lu­nya, com una ma­ne­ra de do­nar-li la ben­vin­gu­da al club de les fir­mes cen­te­nà­ri­es. Una de les con­se­qüèn­ci­es més vi­si­bles és el pa­tro­ci­ni del ma­llot al mi­llor cor­re­dor ca­ta­là de la ge­ne­ral, que s’en­tre­ga­rà al fi­na­lit­zar la com­pe­ti­ció.

Aques­ta vin­cu­la­ció de Mo­ritz amb el ci­clis­me no ve d’ara, ja que la mar­ca va pa­tro­ci­nar pro­ves i fins i tot va comp­tar amb un equip pro­pi als anys 70. I qual­se­vol afi­ci­o­nat al ci­clis­me es deu ha23 al 29 de març ini­ci­al Ca­le­lla - Ca­le­lla (177,5 qui­lò­me­tres)

Bar­ce­lo­na-Bar­ce­lo­na Pà­gi­na web ver que­dat em­ba­do­cat amb els ma­llots vin­ta­ge que va pre­sen­tar fa uns quants anys. Ai­xí ma­teix, des de la com­pa­nyia re­cal­quen que es trac­ta d’un acord en­tre la que és la pri­me­ra cer­ve­sa de Bar­ce­lo­na i la pri­me­ra pro­va ci­clis­ta de Ca­ta­lu­nya.

Amb ini­ci a Ca­le­lla i fi­nal a la ca­pi­tal ca­ta­la­na, la Vol­ta re­cor­re­rà tot Ca­ta­lu­nya amb un re­cor­re­gut que tin­drà una mi­ca de tot: al­ta mun­ta­nya amb pu­ja­da a du­es es­ta­ci­ons d’es­quí, una con­tra­re­llot­ge i di­ver­ses eta­pes en què flo­ta­rà la in­còg­ni­ta de si s’ar­ri­ba­rà a un fi­nal a l’es­print o tri­om­fa­rà al­gu­na es­ca­pa­da.

Vol­ta Ci­clis­ta a Ca­ta­lu­nya Eta­pa Eta­pa fi­nal www.vol­ta­ca­ta­lu­nya.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.