Una car­ta més cer­ve­se­ra que mai

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - MBROARNIDT­EZD CONTENT -

LA CER­VE­SE­RIA de la Fà­bri­ca Mo­ritz ha es­tre­nat no­va car­ta i ai­xò su­po­sa, més que una sim­ple re­no­va­ció de plats, un can­vi de con­cep­te que si­tua la cer­ve­sa com a cen­tre de to­ta la pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca de la ca­sa. “Som un es­pai on s’ela­bo­ra cer­ve­sa ar­te­sa­na i ara, amb aques­ta re­no­va­ció, do­nem sen­tit a to­ta l’ex­pe­ri­èn­cia de la Fà­bri­ca. Te­nim més de 30 plats en els quals in­ter­vé la nos­tra cer­ve­sa, raó per la qual cre­iem que no hi ha car­ta més cer­ve­se­ra que aques­ta, al­menys fins on hem ar­ri­bat a in­ves­ti­gar”, ex­pli­ca el xef Jor­di Vi­là, di­rec­tor gas­tro­nò­mic de la com­pa­nyia.

És a dir, no no­més es trac­ta de com­bi­nar la cer­ve­sa amb di­fe­rents plats en un exer­ci­ci de ma­ri­dat­ge, si­nó d’acon­se­guir que es­ti­gui pre­sent en la fa­se d’ela­bo­ra­ció, com un in­gre­di­ent més. Pro­va d’ai­xò és un plat clàs­sic, com el po­llas­tró a la Mo­ritz, cuit so­bre una llau­na de Mo­ritz Ori­gi­nal, que ara s’am­plia a la 7 i la 0’0. Pe­rò la gran di­fe­rèn­cia d’aques­ta car­ta és que s’in­di­quen to­ta una sè­rie de plats re­la­ci­o­nats amb ca­das­cu­na de les cer­ve­ses fres­ques i sen­se pas­teu­rit­zar ela­bo­ra­des a la mi­cro­cer­ve­se­ria.

Per exem­ple, amb l’Ori­gi­nal s’ela­bo­ren uns ca­la­mars en tem­pu­ra; amb la Mo­ritz 7, uns mus­clos al va­por amb pa­ta­tes; amb l’Epi­dor, una tau­la de sal­mó fu­mat; i amb la Ne­gra ar­ri­ben els plats con­tun­dents: fri­can­dó, gal­ta o man­don­gui­lles. Una al­tra no­ve­tat són els plats XXL per com­par­tir, del cos­te­llam de porc a la gran sal­sit­xa amb xu­crut de Mo­ritz Ori­gi­nal. I sí, tam­bé hi ha postres cer­ve­se­res, com el fon­dant de xo­co­la­ta amb sor­bet de Ne­gra.

Ron­da de Sant An­to­ni, 41 Horari

De diu­men­ge a di­jous, de 08.30 a 01.30 ho­res. Di­ven­dres i dis­sab­te, de 08.30 a 02.00 ho­res

Cer­ve­se­ria de la Fà­bri­ca Mo­ritz Pà­gi­na web

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.