PERNIL DE BJÖRK I AL­TRES MIRACLES

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - CUINES - Òs­car Broc os­car.broc@gmail.com

Els jocs de pa­rau­les amb men­jar són un univers infinit, in­es­go­ta­ble, un oceà de pos­si­bi­li­tats. De fet, ens po­den ser­vir per de­fi­nir-nos da­vant el món i, de pas­sa­da, com­par­tir els nos­tres re­fe­rents cul­tu­rals amb la gent. ¿Que no? Ja ho veu­reu. M’en­can­ta­ria te­nir la veu d’Are­pa Frank­lin i el gla­mur d’una di­va de Hollywo­od del ni­vell de Cà­te­ring Hep­burn. Pe­rò no ser­vei­xo ni per a can­tant de grups de rock he­althy, com els Ve­gans N’ Ro­ses. A tot es­ti­rar, po­dria par­ti­ci­par com a ex­tra en al­gu­na sè­rie ja­po­ne­sa de baix pres­su­post, al cos­tat d’El­sa Ta­taki. I és que els meus girs vo­cals no te­nen la dol­çor d’Ana Tor­ri­ja, ni la tex­tu­ra cre­mo­sa de Flam Si­na­tra. Una llàs­ti­ma, per­què des del dia que vaig es­col­tar Qui­noa Ar­te­ta, la me­va de­bi­li­tat és l’òpe­ra ma­cro­bi­ò­ti­ca.

Per les me­ves ve­nes cor­re sang ca­ta­la­na i nor­da­me­ri­ca­na, com l’ac­triu Bo­ti­far­ra Faw­cett. No­més tinc dos vi­cis, el funk i la xo­co­la­ta, igual que Ja­mes Brow­nie. Ca­da di­ven­dres es­mor­zo un en­tre­pà de pernil de Björk, per­què em tor­na boig l’em­bo­tit is­lan­dès. Ah, i sem­pre m’han agra­dat els ar­tis­tes pop an­tics amb mol­ta càr­re­ga ca­lò­ri­ca. ¿Els meus fa­vo­rits? Dun­can Dhul, Na­ti­lla Im­bru­glia i Es­cu­de­lla Bai­la Sola.

Em con­si­de­ro un pa­io ele­gant: ra­res ve­ga­des em veu­ràs sen­se el meu ves­tit de Ja­bu­go Boss. ¿I saps què tinc en co­mú amb gent tan dis­par com l’ac­tor Je­an-Clau­de Voll Damm i l’aris­tò­cra­ta Ti­ta Cer­ve­sa? Un amor des­me­su­rat pel llú­pol. En el ter­reny po­lí­tic, el meu vot és per a l’as­tu­ri­a­na Fa­ba­da Co­lau i l’ita­lià Ri­ga­to­ni Can­tó. I sem­pre he cre­gut que com­ba­tre el ra­cis­me amb un Who­o­per a la mà és pos­si­ble, deu ser que he vist mas­sa dis­cur­sos de Mar­tin Bur­ger King. Ja ho veus, soc un pa­io fe­liç, tot i que tots els nens m’odi­ïn. Pa­rau­la d’Òs­car Bròcoli. —

ELS JOCS DE PA­RAU­LES AMB MEN­JAR SÓN UN UNIVERS INFINIT. PA­RAU­LA D’ÒS­CAR BRÒCOLI

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.