La fes­ta de l’es­pu­ma (ar­te­sa­na)

Al Bar­ce­lo­na Be­er Fes­ti­val, una de les tro­ba­des més im­por­tants del sud d’Eu­ro­pa, po­dràs tas­tar 672 cer­ve­ses de tot el món

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - CUINES - Fer­ran Ime­dio

MOLT PAR­LAR de l’Ok­to­ber­fest i re­sul­ta que aquí es mun­ta ca­da any per aques­tes da­tes el Bar­ce­lo­na Be­er Fes­ti­val (BBF), una de les tro­ba­des de cer­ve­sa ar­te­sa­na més im­por­tants del sud d’Eu­ro­pa. De di­ven­dres, 13, a diu­men­ge, 15, La Far­ga de l’Hos­pi­ta­let acull la no­ve­na edi­ció d’aques­ta ci­ta es­cu­mo­sa que l’any pas­sat, ¡aten­ció!, va atreu­re 35.000 per­so­nes. La pre­sèn­cia dels is­lan­de­sos Smid­jan Brugg­hus pot ser­vir com a mos­tra per ca­li­brar l’abast i el prestigi internacio­nal de l’es­de­ve­ni­ment: és la pri­me­ra ve­ga­da que sur­ten del seu pa­ís.

Pe­rò és nor­mal amb una pro­pos­ta tan po­tent i atrac­ti­va. Ja no és qües­tió de quan­ti­tat (hi ha 159 ai­xe­tes, de les quals sor­ti­ran 672 cer­ve­ses i es­tands te­mà­tics de Mè­xic i Sar­de­nya), si­nó de qua­li­tat. Per exem­ple, a l’es­pai Me­et the Brewer, es pot conèi­xer en per­so­na els creadors de les be­gu­des, con­ver­sar-hi, des­co­brir les se­ves in­qui­e­tuds i de­gus­tar tres de les se­ves úl­ti­mes cre­a­ci­ons. Allà hi hau­rà, per exem­ple, So­ma Brewery, del ca­ta­là Ra­mon Prats, amo de la mi­llor cer­ve­se­ra se­gons la pun­tu­a­ció de l’app Un­tappd, i La Pi­ra­ta Brewing, ele­gi­da com la mi­llor cer­ve­se­ra de no­va cre­a­ció el 2019.

Atès que l’ofer­ta és ma­re­ja­do­ra, hi ha be­er in­for­mers, guies que et sa­bran acon­se­llar. Des d’aquí re­co­ma­nem la cer­ve­sa edi­ció es­pe­ci­al del BFF, per­què és una que no­més es po­drà tas­tar aquests di­es. L’ha ela­bo­rat la pres­ti­gi­o­sa fir­ma ca­na­den­ca Les Trois Mos­que­tai­res (Qu­e­bec) i por­ta lac­to­sa i ca­fè.

Una ve­ga­da cal­ma­da la set, que no tin­guin por els que tin­guin ga­na, per­què hi ha pa­ra­des de men­jar i de­gus­ta­ci­ons. Ni els que s’avor­rei­xen a la pri

La Far­ga de l’Hos­pi­ta­let (Bar­ce­lo­na, 2) Ho­ra­ris Di­ven­dres, 13, i dis­sab­te, 14, d’11.00 a 23.00 ho­res; diu­men­ge, 15, d’11.00 a 21.00 h

A par­tir de 7 € me­ra. A més de mú­si­ca en di­rec­te, hi ha 35 ac­ti­vi­tats pro­gra­ma­des, com ta­llers, con­fe­rèn­ci­es, tas­tos guiats... I pre­mis. L’Ste­ve Hux­ley se l’ha gua­nyat l’es­tu­di­ós i di­vul­ga­dor de la cer­ve­sa Al­bert Bar­rac­hi­na. I el Bar­ce­lo­na Be­er Cha­llen­ge, un con­curs en què s’han ins­crit 1.251 cer­ve­ses, re­par­ti­rà me­da­lles d’or, pla­ta i bron­ze a les mi­llors cer­ve­ses per es­tils, dis­tin­gi­rà la cer­ve­se­ra que ha­gi ob­tin­gut més me­da­lles i pre­mi­a­rà la cer­ve­sa re­ve­la­ció. —

JOR­DI BERTRAN

Mo­ment en què pun­xen un bar­ril per obrir-lo, en l’úl­tim BFF. Bar­ce­lo­na Be­er Fes­ti­val Preu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.