EL HIERRO

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - CUINES - Quim Vi­la

BIMBACHE BLANC 2018 Bimbache Vi­ní­co­la PVP: 29,95 €

Bimbache Vi­ní­co­la és l’apas­si­o­nant pro­jec­te dels jo­ves Ray­co Fernán­dez i Pa­blo Ma­ta­lla­na. Des­prés del seu pri­mer vi Pu­ro Ro­fe a l’illa de Lan­za­ro­te, van sal­tar a l’illa d’El Hierro el 2018. El ter­ri­to­ri és un au­tèn­tic pa­ra­dís vi­ti­vi­ní­co­la, amb una re­ser­va de va­ri­e­tats au­tòc­to­nes úni­ques i amb una ri­ca di­ver­si­tat de sòls i cli­mes. Tre­ba­llen la se­va prò­pia vi­nya en eco­lò­gic, ai­xí com l’ar­ren­da­da a d’al­tres pe­tits vi­ti­cul­tors. En aques­ta pri­me­ra anya­da ens pre­sen­ten tres vins, un blanc, un ne­gre i Quin­te­ro, un ve­llís­sim i con­fi­den­ci­al dolç.

Bimbache Blan­co 2018 és un as­sem­blat­ge de ve­ri­ja­di­e­go blanc, listán blanc, ba­bo­so blanc, gual i pe­dro xi­me­nes. Té un bo­nic i bri­llant co­lor groc pa­lla. Al nas és molt ex­pres­siu, amb in­ten­ses aro­mes cí­tri­ques i frui­tes d’os acom­pa­nya­des d’her­bes aro­mà­ti­ques se­ques com el fo­noll i el llo­rer. A la bo­ca és se­dós, dens i es­tà ver­te­brat per una in­ten­sa fres­cor que l’allar­ga. Al fi­nal apa­rei­xen unes de­li­ca­des no­tes cí­tri­ques de lli­mo­na i una evo­ca­do­ra no­ta sa­li­na. No­més 2.000 am­po­lles d’un blanc sin­gu­lar fantàstic acom­pa­nyant ga­ro­tes, ane­mo­nes, cai­xe­tes i to­ta me­na de sa­la­ons i con­ser­ves de la mar. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.