28 ANYS DE DIS­CO­TE­CA

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - LA NIT - — Abel Co­bos abel­co­bos@gmail.com

«Els fans ho es­ta­ven es­pe­rant amb àn­sia». És l’ex­pli­ca­ció que do­na l’or­ga­nit­za­ció que s’es­go­tes­sin en du­es set­ma­nes to­tes les en­tra­des per al grand ope­ning d’aquest dis­sab­te. Com que n’hi va ha­ver tants que es van que­dar fo­ra, van de­ci­dir avan­çar la ven­da dels ti­quets per a la se­güent fes­ta, la del dis­sab­te 18 d’abril (a 16 €). Cal­cu­len que s’aca­ba­ran tam­bé en un pa­rell de set­ma­nes. «Ce­le­bra­rem el nos­tre 28è ani­ver­sa­ri, ai­xí que se­rà amb mag­ni­fi­cèn­cia». Re­co­ma­na­ció: cor­re ja a com­prar-les. ció d’As­so­ci­a­ci­ons de Lleu­re Noc­turn (Fasy­de), en part per l’alt cost del lleu­re noc­turn (el pri­mer que re­ta­lla­ven els es­pa­nyols) i per la fal­ta d’in­terès de la ge­ne­ra­ció Z en les dis­co­te­ques.

Pe­rò hi ha bo­nes no­tí­ci­es per als nos­tàl­gics: Pont Ae­ri tor­na aquest dis­sab­te, dia 14, des­prés de vuit anys, tot i que no al seu mí­tic lo­cal, si­nó en for­ma de fes­ta men­su­al a Up & Down (Doc­tor Ma­rañón, 17), on re­cu­pe­ren l’es­sèn­cia de la fes­ta. «Fins ara hem anat pun­xant un re­vi­val de hard­co­re i mà­qui­na dels 90 de ma­ne­ra es­po­rà­di­ca. Pe­rò tor­nem amb un es­de­ve­ni­ment fix per pun­xar mú­si­ca ac­tu­al d’aquest gè­ne­re», ex­pli­ca el Marc, un dels res­pon­sa­bles de la fes­ta i fill d’un dels so­cis fun­da­dors.

«SE­RÀ COM UN ‘FLASHBACK’ DISCOTEQUE­R», DI­UEN ELS OR­GA­NIT­ZA­DORS

ELS MA­TEI­XOS ‘DJ’

L’equip que ha re­vis­cut la fes­ta és el ma­teix que la con­du­ïa a Vall­gor­gui­na, «per man­te­nir l’es­sèn­cia», as­se­gu­ra el Marc. Els dj se­ran els ma­tei­xos: Sku­de­ro, Xavi Me­tra­lla, So­nic i Si­su, amb la con­vi­da­da es­pe­ci­al AniMe, un re­fe­rent del tec­no ac­tu­al. Se­rà com un flashback discoteque­r, pe­rò sen­se pas­sar-se de nos­tàl­gia i as­se­gu­rant-se que la play­list no ha que­dat es­tan­ca­da en el pas­sat.

«El pú­blic de Pont Ae­ri és molt fi­del», afe­geix. Per ai­xò es di­ri­gei­xen a aquells que lla­vors te­ni­en uns 20 anys que hi acu­di­en amb el cot­xe, fe­ien bo­te­llon als po­lí­gons i s’ha­vi­en d’es­pe­rar fins a les tan­tes per­què els bai­xés l’al­co­hol. «Ara te­nen 30 anys i es vo­len re­tro­bar amb un ti­pus de fes­ta que s’ha per­dut». La mú­si­ca no des­can­sa. —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.