PONT AE­RI VIU, LA FES­TA SE­GUEIX

Co­men­ça­va a so­nar ‘Flying free’ i sa­bi­es que aque­lla nit ho pe­ta­ves. Era l’him­ne de Pont Ae­ri, que va tan­car el 2012. Vuit anys des­prés, tor­nen a ai­xe­car la per­si­a­na

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - LA NIT -

ERA EL 1999. UNA me­lo­dia a pi­a­no amb ba­se ma­qui­ne­ra co­men­ça­va a so­nar en una dis­co­te­ca. A poc a poc pu­ja­va el rit­me de la can­çó, fins que el tren­ca­va una veu me­ca­nit­za­da que re­pe­tia «abra­ca­da­bra» una dese­na de ve­ga­des. Con­ti­nu­a­va una do­na, dei­xant anar el vers (ara fa­mo­sís­sim) «flying free, fe­el the ex­tasy». Era la pri­me­ra ve­ga­da que so­na­va i en­ca­ra no ho sa­bi­en, pe­rò es- ta­ven fent his­tò­ria dis­co­te­que­ra. Era a

Pont Ae­ri, i aca­ba­ven d’es­tre­nar un dels him­nes més mí­tics de la nit ca­ta­la­na.

Pont Ae­ri, amb la se­va mú­si­ca elec- trò­ni­ca, mà­qui­na i hard­co­re, es va anar con­so­li­dant com una de les dis­co­te­ques amb més re­nom del pano­ra­ma ca­ta­là. Ai­xò no va evi­tar que, el 2012, des­prés de la cri­si, tan­qués el seu lo­cal a Vall­gor- gui­na. Va ser no­més una de les mol­tes. Des del 2008 han des­a­pa­re­gut el 64% dels clubs a Es­pa­nya, se­gons la Fe­de­ra

Una de les mí­ti­ques ses­si­ons de la dis­co­te­ca Pont Ae­ri, a Vall­gor­gui­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.