L’al­zi­na de la Pe­ga i la vall d’Ol­zi­ne­lles

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - VISITAR - Antonio Ma­dri­de­jos

A l’al­zi­na de la Pe­ga, pos­si­ble­ment la més gran i més ve­lla del ter­me mu­ni­ci­pal de Sant Ce­lo­ni, s’hi pot ac­ce­dir se­guint la car­re­te­ra BV-5112 en di­rec­ció a l’er­mi­ta de Sant Es­te­ve d’Ol­zi­ne­lles. Amb cot­xe són uns 10-15 mi­nuts des del nu­cli ur­bà. No obs­tant, hi ha una al­ter­na­ti­va molt més recomanabl­e, que con­sis­teix a fer el re­cor­re­gut a peu per un sen­der ap­te per a tots els pú­blics que surt de la ma­sia de Can Dra­per, on es pot apar­car, i avan­ça pa­ral·le­la­ment a la ri­e­ra a tra­vés d’una por­ció ben con­ser­va­da del parc na­tu­ral del Mont­ne­gre-Cor­re­dor. A més de ca­mi­nar sen­tint el ru­mor de l’ai­gua i el cant dels ocells, la ru­ta in­clou interessan­ts ele­ments pa­tri­mo­ni­als, com an­tics forns i pous de gel, i di­ver­sos ar­bres de di­men­si­ons no­ta­bles.

La tri­cen­te­nà­ria al­zi­na de la Pe­ga és grui­xu­da (3,90 me­tres de perí­me­tre), pe­rò des­ta­ca pri­mer de tot per la se­va al­çà­ria (uns 32 me­tres), sen­se a pe­nes com­pe­tèn­cia a Ca­ta­lu­nya. Al seu cos­tat hi ha di­ver­sos plà­tans i un ce­dre tam­bé enor­mes. La ru­ta com­ple­ta de la vall d’Ol­zi­ne­lles és cir­cu­lar i du­ra unes tres ho­res i mit­ja (10 km), pe­rò no té pen­dents res­se­nya­bles. —

Nom co­mú Al­zi­na

Ori­gen Con­ca me­di­ter­rà­nia

An­ti­gui­tat Des­co­ne­gu­da. Al­menys 300 anys

Lloc Sant Ce­lo­ni (Va­llès Ori­en­tal). En un vo­ral de la car­re­te­ra BV-5112. Al cos­tat de la ma­sia de Can Valls i a 600 me­tres de l’er­mi­ta de Sant Es­te­ve d’Ol­zi­ne­lles.

‘QUERCUS ILEX’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.