BELL, AR­TE­SÀ I MEDITERRAN­I

Clay, al Born, re­cor­re el ‘Ma­re Nos­trum’ a tra­vés de bo­ni­ques pe­ces de ce­rà­mi­ca i de gres. Són úni­ques i es­tan fe­tes a mà

El Periódico de Catalunya (Català) - On Barcelona - - VISITAR - Laia Zi­e­ger zi­e­ger­la­ia@gmail.com

DES­CO­BRIR LA ME­DI­TER­RÀ­NIA so­ta un al­tre pris­ma. El de la ma­tè­ria trans­for­ma- da en ob­jec­te útil, bo­nic. El de l’ar­te­sa­nia. És el vi­at­ge que pro­po­sa Clay, que des del Born re­cor­re el Ma­re Nos­trum a tra­vés de pe­ces de ce­rà­mi­ca i gres sen­se rumb fix, no­més res­po­nent a en­a­mo­ra­ments sob- tats dels seus fun­da­dors, Gus­ta­vo, He­le- na i Pau­la. Ger­ros, plats, bols, mugs... s’api­len en aques­ta au­to­a­no­me­na­da me- di­ter­ra­ne­an con­cept sto­re. Són col·lec­ci- ons de vai­xe­lla se­lec­ci­o­na­des per l’equip de Clay, que sig­ni­fi­ca fang en an­glès.

Els ob­jec­tes que ve­nen ar­ri­ben sen- se in­ter­me­di­a­ris de ta­llers na­ci­o­nals o ita­li­ans, la gran ma­jo­ria, tot i que es­tan oberts a qual­se­vol tra­di­ció ter­ris­se­ra. Tam­bé hi ha cris­ta­lle­ria de vi­dre bu­fat, obra d’una fa­mí­lia de Sí­ria que per­pe­tua una tèc­ni­ca mil·le­nà­ria. I al­gun mo­ble de fus­ta. Tam­bé jo­ie­ria i tèx­til, que ar­ri­ba en gran part de Tur­quia, on són mes­tres tre­ba­llant el lli. I cor­ti­nes, al­fom­bres, joc de tau­la i fun­des de coi­xins. Tot a mà, sen­se mot­llo, d’una ele­gant i or­gà­ni­ca be­lle­sa.

«Són pe­ces que per la se­va qua­li­tat te­nen va­lor i po­den du­rar to­ta la vi­da, trans­me­tre’s a una al­tra ge­ne­ra­ció i ser part de la his­tò­ria d’una ca­sa. Re­col­zem la lon­ge­vi­tat i, com a con­se­qüèn­cia, la sos­te­ni­bi­li­tat. A més, són vi­ves, i la ma­ne­ra amb què t’hi re­la­ci­o­na­ràs mar­ca la di­fe­rèn­cia», ex­pli­quen a Clay, on com­par­tei­xen la be­lle­sa de l’ob­jec­te i la se­va sa­vi­e­sa en la ma­tè­ria, i re­la­ten el pro­cés de pro­duc­ció i la his­tò­ria del seu autor, fent viu­re al com­pra­dor to­ta una ex­pe­ri­èn­cia: «To­ca aquest plat. ¿Ho veus? Es­tà fet amb re­si­na na­tu­ral que els ar­te­sans cre­men al cos­tat de la ce­rà­mi­ca des­prés de re­co­llir-la al bosc». —

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.