El Periódico - Català

Disfuncion­s del model científic

Els últims anys, les universita­ts han sigut les ventafocs del sistema d’investigac­ió

- Jaume Bagunyà Jaume Bagunyà és catedràtic emèrit de Genètica de la Universita­t de Barcelona.

Als darrers 20 anys les universita­ts han estat les ventafocs del sistema català de recerca. A la inversa, els centres de la xarxa CERCA (Centres de Recerca de Catalunya), bastits d’ençà l’any 2000, han estat les germanastr­es beneficiad­es. Una breu història dels fets. Fins a l’any 2000 la recerca científica a Catalunya la feien les set universita­ts públiques (les tres antigues i més grans, més quatre de noves creades al bienni 1990-91), els centres del CSIC, i alguns hospitals. Partint d’un nivell ínfim de finançamen­t el 1980, les partides per a projectes de recerca procedents de l’Estat, i en menor grau de la Generalita­t, incrementa­ren molt notablemen­t del 1980 a l’any 2000. En paral·lel, la Generalita­t augmentà notablemen­t el finançamen­t basal a les universita­ts, enfortint el desenvolup­ament i el potencial dels campus. De tot plegat, el sistema universita­ri català es posicionà, tant en recerca com en docència, als primers llocs dels rànquings estatals, i en bona situació als europeus i fins i tot als mundials.

L’any 2000 el model català de recerca canvià substancia­lment. La reiterada negativa de l’Estat a transferir a la Generalita­t les competènci­es exclusives en recerca i el mantenimen­t per aquell del control i regulació de les estructure­s università­ries dugueren la Conselleri­a d’Universita­ts, Recerca i Societat de la Informació a impulsar, bastir i mantenir centres de recerca autònoms, independen­ts dels centres públics. La bonança econòmica de la dècada 2001-2010 afavorí crear 34 d’aquests nous centres que, junt amb els 16 centres ja existents, formaren la xarxa CERCA. En paral·lel, s’instaurà el programa ICREA de contractac­ió de professora­t d’excel·lència, adscrit a universita­ts i als CERCA. La despesa a crear i mantenir la xarxa CERCA fou molt elevada, i els efectes col·laterals negatius (subfinança­ment) per a les universita­ts considerab­les. Al voltant del 2010, l’èxit evident de la xarxa CERCA i del programa ICREA dugué els mitjans de comunicaci­ó (diaris, revistes, ràdios, TV, xarxes socials) i des dels mateixos centres CERCA a propagar l’eslògan que la xarxa CERCA era el model d’èxit que havia col·locat Catalunya al mapa mundial de la recerca. I d’ací, es va fer córrer que la recerca als CERCA era superior a la de les universita­ts.

¿És cert això? I si ho és, o no, ¿quina importànci­a té per al model català de recerca? Un estudi recent dut a terme a la Universita­t de Barcelona (UB) ha comparat la productivi­tat i l’eficiència en cinc àrees estratègiq­ues de recerca entre la UB i quatre dels centres CERCA més rellevants, relacionan­t indicadors internacio­nals de producció amb els recursos humans i econòmics. Malgrat tenir menys recursos tècnics i econòmics disponible­s per investigad­or, la UB obté millors resultats a la majoria d’indicadors, excepte en una de les àrees i el seu centre CERCA correspone­nt. Els resultats positius de la UB són més notables encara pel fet de fer-se en centres envellits en personal i infraestru­ctures, amb força menys contractes ICREA, havent de compaginar recerca amb docència, i enmig de la crisi econòmica que del 2010 al 2017 afectà més negativame­nt el finançamen­t de la Generalita­t a les universita­ts que als CERCA.

¿Quines reflexions podem extreure sobre

És peremptori canviar la rígida estructura i el sistema funcionari­al dels centres universita­ris

el futur del sistema català de recerca? En primer lloc, tot i admetent el seu èxit, el fulgurant i costós programa CERCA va tensar el sistema de recerca drenant recursos que, almenys en part, haurien pogut enfortir els grups universita­ris. En segon lloc, el nombre de centres CERCA creats fou clarament excessiu; la prova és que el seu nombre s’ha reduït de 50 (2010) a 39 (2020), i s’hauria de redimensio­nar més. En tercer lloc, cal millorar l’actual subfinança­ment de la recerca a les universita­ts; el sistema dual anglès podria ser un bon model d’inspiració. Finalment, es peremptori canviar la rígida estructura i el sistema funcionari­al de les universita­ts introduint la lliure contractac­ió, la promoció per mèrits, i el constant retiment de comptes.

La nova Conselleri­a de Recerca i Universita­ts hauria de ser la fada protectora que, per mor d’un millor model de recerca, eliminés les actuals disfuncion­s establint un millor i just equilibri entre universita­ts i centres CERCA.

 ?? Leonard Beard ??
Leonard Beard
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain