RU­TA DEL IBÉ­RI­CO

Europa Sur - - VIVIR AQUÍ -

El Con­jun­to Ar­queo­ló­gi­co de Has­ta 32 ba­res y res­tau­ran­tes par­ti­ci­pan en la VI Ru­ta del Ibé­ri­co de Ta­ri­fa du­ran­te es­te puen­te, con ta­pas ela­bo­ra­das a par­tir de dis­tin­tas par­tes del cer­do ibé­ri­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.