PA­RA SA­BER MÁS

Historia y Vida - - CATEDRAL DEL MAR -

MO­NO­GRÁ­FI­CO

BASSEGODA I NONELL, Joan. Guía de San­ta Ma­ría del Mar. Bar­ce­lo­na: Fundació Cai­xa de Bar­ce­lo­na, 1987.

GAR­CÍA I ESPUCHE, Al­bert. La ciu­tat del Born: eco­no­mia i vi­da quo­ti­dia­na a Bar­ce­lo­na (se­gles xiv a xviii). Bar­ce­lo­na: Mu­seu d’his­tò­ria de Bar­ce­lo­na, 2009. En ca­ta­lán. TORT I MIT­JANS, Fran­cesc. San­ta Ma­ría del Mar, ca­te­dral de la Ri­be­ra. Bar­ce­lo­na: Fun­da­ción Uriach, 1990.

NO­VE­LA

FAL­CO­NES, Il­de­fon­so. La ca­te­dral del mar. Bar­ce­lo­na: Gri­jal­bo, 2006.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.