El do­lor aliè

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Hem tor­nat a fer-ho. Una al­tra ve­ga­da ens hem re­gi­rat en la sang, el fang i les llà­gri­mes d’una fa­mí­lia en les se­ves ho­res més bai­xes. Ens hem cre­gut amb el dret d’en­trar en el do­lor de per­so­nes que ens són alie­nes, amb la fal­sa ex­cu­sa d’acom­pan­yar-les, en reali­tat per re­gi­rar la se­va in­ti­mi­tat i el seu dra­ma. Sen­se cap ver­gon­ya o pu­dor. Quan la se­va de­ses­pe­ra­ció ha su­per­at el que és no­tí­cia, lluny d’apar­tar la mi­ra­da, hem cla­mat: en vo­lem més!

Se­gui­rem bus­cant més sang a les te­le­vi­sions i avui tam­bé a les xar­xes. No ens atu­ra­rem per res; no dei­xa­rem d’en­trar on en reali­tat nin­gú no ens de­ma­na. Opi­na­rem so­bre fets que no hem vis­cut, per­so­nes que no co­nei­xem i pro­ves que no hem vist.

Tot per sa­tis­fer la nos­tre àn­sia de por­que­ria que creiem alie­na, pe­rò que ens far­ceix. No n’apren­drem mai.

JOR­DI ZA­BA­LA SÁN­CHEZ

Ru­bí

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.