Sí­mil par­la­men­ta­ri

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

En la me­di­ci­na tra­di­cio­nal xi­ne­sa, el met­ge co­bra­va els ho­no­ra­ris no­més quan el seu client es­ta­va sa; quan em­ma­lal­tia dei­xa­va de re­bre’ls fins a acon­se­guir­ne la cu­ra­ció. Es po­dria fer un sí­mil amb els par­la­men­ta­ris: que dei­xin de per­ce­bre el sou ofi­cial fins que no s’acon­se­guei­xi un go­vern. Pot­ser no hi hau­ria molt d’es­tí­mul, pe­rò com a ciu­ta­dà con­tri­buent em sen­ti­ria menys es­ta­fat.

PE­RE JOAN VI­LAR ESCRIGAS Sus­crip­tor Gra­no­llers

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.