En­ca­ra fal­ta molt

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

El maig del 1976 van te­nir lloc, al pa­ra­nimf de la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na, les I jor­na­des ca­ta­la­nes de la Do­na. Per pri­me­ra ve­ga­da des­prés de 40 anys es par­la­va pú­bli­ca­ment i ober­ta­ment de la pro­ble­mà­ti­ca de la do­na als Paï­sos Ca­ta­lans. Més de 4.000 van as­sis­tir a les ses­sions, on es van ana­lit­zar as­pec­tes ge­ne­rals i con­crets de l’ex­plo­ta­ció i del trac­te de­sigual que pa­tim les do­nes.

La me­va par­ti­ci­pa­ció for­ma­va part de “La do­na en el món del tre­ball”. Ales­ho­res jo tre­ba­lla­va en el món de la ban­ca, un dels sec­tors on exis­tia més dis­cri­mi­na­ció. La ban­ca, com l’Es­glé­sia i l’exèr­cit, es ba­sa­va en un sis­te­ma de je­rar­quies a les quals una do­na no hi po­dia arri­bar gai­re­bé mai.

Ara, més de 40 anys des­prés de llui­ta in­can­sa­ble i du­ra, al­gu­nes co­ses, po­ques, han anat can­viant en la ban­ca i al­gu­nes do­nes, és cert, te­nen més re­pre­sen­ta­ti­vi­tat. L’exèr­cit tam­bé ha mo­gut fit­xa, pe­rò les do­nes que en for­men part sa­ben el preu que es pa­ga. Ma­lau­ra­da­ment, l’Es­glé­sia se­gueix ina­mo­vi­ble.

Ben­vin­gu­des si­guin les grans ma­ni­fes­ta­cions del dia 8. Les nos­tres fi­lles, les nos­tres ne­tes, arri­ba­ran a la vic­tò­ria to­tal? Cal no de­fa­llir i se­guir llui­tant.

MERCÈ CUCURNY

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.