Re­co­lli­da de re­si­dus

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Els que vi­vim a Sa­rrià es­tem al·lu­ci­nats amb aques­ta no­va re­co­lli­da de re­si­dus. Pri­mer van ve­nir uns nois a re­par­tir-nos la in­for­ma­ció del nou re­ci­clat­ge: “por­ta a por­ta” amb uns ho­ra­ris i uns cu­bells enor­mes per po­sar­los a la cui­na, uns cu­bells grans amb l’adreça de tots ins­cri­ta, per­so­na­lit­za­da. I els ha­vies d’aga­far­tant sí com no.

I és sor­pre­nent per­què hi ha dos dies que no es re­ci­cla res. O si­gui que, a so­bre dels cu­bells, hem de te­nir les bos­ses acu­mu­la­des a ca­sa si aquell dia no to­ca re­ci­clar (la so­lu­ció que ens van do­nar, guar­dar-les a la te­rras­sa o al re­be­dor). De ma­ne­ra que si no ho fas din­tre dels ho­ra­ris, has de te­nir les es­com­bra­ries a ca­sa o, si fas com la ma­jo­ria de veïns, treu­re-les al ca­rrer. El re­sul­tat, tot el nu­cli an­tic de Sa­rrià ple d’es­com­bra­ries. És ho­rro­rós!

Crec que hi hau­ria d’ha­ver una al­tra so­lu­ció. Si més no, no treu­re els con­te­ni­dors que hi ha­via per po­der re­ci­clar i ti­rar les bos­ses que ara es­tan pel ca­rrer.

EVA RO­SELL OLLER

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.