Efec­te de les re­ta­lla­des

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Re­cor­dem els anys en què la cri­si afec­ta­va greu­ment l’eco­no­mia. Els go­ver­nants van de­ci­dir apli­car unes me­su­res de re­ta­lla­des que ha­vien d’aju­dar a mi­llo­rar-la. Amb el temps, s’ha vist que aques­tes re­ta­lla­des no han ser­vit de gai­re i anun­cia­ven el que ha­via de ve­nir: unes ta­xes uni­ver­si­tà­ries que no s’han re­bai­xat, unes re­ta­lla­des en sa­ni­tat i en el cos de bom­bers que els im­pe­dei­xen fer bé la se­va fei­na.

Per ai­xò hem tin­gut aquests dies uni­ver­si­ta­ris, met­ges i bom­bers fent va­ga per pro­tes­tar per les con­se­qüèn­cies d’aques­tes re­ta­lla­des. Unes re­ta­lla­des que ens pas­sen fac­tu­ra i que com sem­pre pa­guem els ma­tei­xos.

A. FRAN­CIS­CO TO­LE­DANO

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.