Més in­de­pen­den­tis­tes

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Soc par­ti­da­ri de pa­gar im­pos­tos. El per­cen­tat­ge que pa­gui m’és in­di­fe­rent sem­pre que en per­ce­bi el re­torn.

Ai­xò sí, pre­fe­rei­xo i exi­gei­xo més met­ges, ben pa­gats i amb temps per es­col­tar-me que no pas una ren­da vi­ta­lí­cia per a un po­lí­tic. Pre­fe­rei­xo un bom­ber amb ma­te­rial ade­quat i ben en­tre­nat que no un cot­xe de re­pre­sen­ta­ció per a un po­lí­tic. Pre­fe­rei­xo un mes­tre mo­ti­vat i ben pa­gat que no pa­gar sous a po­lí­tics que no te­nen ni la de­cèn­cia de par­ti­ci­par als de­bats del Par­la­ment o que no te­nen l’es­pe­rit cons­truc­tiu que de­ma­nem els ciu­ta­dans. Hau­ríem de ser tots com els au­tò­noms, que veiés­sim ca­da tri­mes­tre com vo­len els di­ners amb els im­pos­tos. Se­gur que se­ríem molt més exi­gents i in­tran­si­gents amb el mal­gas­ta­ment dels nos­tres im­pos­tos.

A més, sens dub­te l’in­de­pen­den­tis­me aug­men­ta­ria per una raó ob­jec­ti­va i ma­te­mà­ti­ca: a Ca­ta­lun­ya hem tin­gut els nos­tres po­lí­tics xo­riços, i pro­ba­ble­ment sem­pre en tin­drem al­gun que ba­lla; si ens in­de­pen­dit­zem, al­menys ens es­tal­via­rem els po­lí­tics de la res­ta d’Es­pan­ya...

JOA­QUIM MUNTANÉ BINEFA

Vi­las­sar de Mar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.