El ba­rò­me­tre i el Tram

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Arran de l’úl­tim ba­rò­me­tre mu­ni­ci­pal, la con­clu­sió més sig­ni­fi­ca­ti­va que han tret els por­ta­veus de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na és que una part im­por­tant dels bar­ce­lo­nins es­tan a fa­vor de la con­ne­xió del tram­via per la Dia­go­nal. A par­tir d’aquí i pos­si­ble­ment per ca­mu­flar la desapro­va­ció ge­ne­ra­lit­za­da que fan els bar­ce­lo­nins de la se­va ges­tió en el ma­teix ba­rò­me­tre, han re­lla­nçat la se­va his­tò­ri­ca pro­pos­ta so­bre el tram­via.

La ma­ni­pu­la­ció que pe­riò­di­ca­ment

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.