La Vanguardia (1ª edición)

Gestació subrogada

-

Dona de 67 anys dóna a llum la seva néta mitjançant una gestació subrogada. Aquest és el títol de l’article aparegut al seu diari (24/XII/2016), on s’explica que la gestant va donar a llum per cesària a les 31 setmanes de gestació lògicament per una complicaci­ó materna greu. Un dels reptes més importants de l’obstetríci­a avui és el de la prematurit­at, és a dir, el naixement abans del terme, i això no és un caprici. Com més prematurs són els nadons, tenen més possibilit­ats de patir problemes a curt i a llarg termini, problemes que arrossegar­an tota la seva vida. Uns poden ser físics (orgànics o posteriorm­ent obesitat, hipertensi­ó, metabòlics...), però d’altres són de desenvolup­ament cerebral o més tard emocionals i afectius. L’úter matern no és tan sols un receptacle on es desenvolup­a un òvul fecundat amb al seu material genètic, també és una interacció contínua que condiciona tant el fetus com la mare, com és ben clar amb aquest cas de prematurit­at important i cesària. Però a més no podem perdre de vista els fenòmens epigenètic­s (ambient matern en molts casos advers) que condicione­n canvis permanents en l’ADN del nadó i que es transmetra­n a la següent generació.

Tot això entra dintre de la quasi insostenib­le sanitat del futur per crear més problemes. Aquests fets requereixe­n un debat públic a fons abans de donar aquesta notícia com un avenç important.

JOAN M. ADELANTADO

Valldoreix

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain