Cal Muns, equi­pa­ment pi­o­ner a la Bor­de­ta

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Redac­ció

El grup so­li­da­ri Sant Pe­re Cla­ver va inau­gu­rar ahir al bar­ri bar­ce­lo­ní de la Bor­de­ta el cen­tre Cal Muns, un re­curs pi­o­ner a Ca­ta­lu­nya que ofe­reix 45 pla­ces per a per­so­nes vul­ne­ra­bles amb ne­ces­si­tats de sa­lut men­tal. En la inau­gu­ra­ció hi van par­ti­ci­par el con­se­ller de Sa­lut de la Ge­ne­ra­li­tat, An­to­ni Co­mín; la ti­nen­ta d’al­cal­de de Drets So­ci­als de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, La­ia Or­tiz, i el pre­si­dent del Grup Sant Pe­re Cla­ver, Pe­re Be­ni­to. Mal­grat ser inau­gu­rat ahir, l’equi­pa­ment es­tà en fun­ci­o­na­ment des del mes de març pas­sat i ofe­reix un con­junt in­te­gral de ser­veis de sa­lut men­tal, so­ci­als i re­si­den­ci­als per a per­so­nes so­ci­al­ment vul­ne­ra­bles. La­ia Or­tiz va afir­mar que el cen­tre res­pon a una “evi­dent ne­ces­si­tat” d’aten­dre l’emer­gèn­cia re­si­den­ci­al de per­so­nes vul­ne­ra­bles a Bar­ce­lo­na i l’aug­ment de pro­ble­mes de sa­lut men­tal en­tre aquest col·lec­tiu. L’edi­fi­ci cons­ta de sis plan­tes, de les quals qua­tre se­ran des­ti­na­des a l’aco­lli­da tem­po­ral de les per­so­nes sen­se llar amb pro­ble­mes de sa­lut men­tal que es dis­tri­bui­ran en 41 pla­ces. Les qua­tre res­tants se­ran per al Ser­vei d’Aten­ció Re­si­den­ci­al Ur­gent per a Per­so­nes amb Dis­ca­pa­ci­tat (SARUPD). Aques­ta ins­tal·la­ció té com a ob­jec­tiu ga­ran­tir les ne­ces­si­tats bà­si­ques, la re­cu­pe­ra­ció de l’au­to­no­mia per­so­nal i afa­vo­rir la in­clu­sió so­ci­al dels aco­llits, que es po­dran es­tar a Cal Muns du­rant un perí­o­de que no po­drà su­perar els dos anys, en­ca­ra que es po­drà am­pli­ar per ra­ons es­pe­ci­als.

XA­VI­ER GÓMEZ

Qua­tre de les sis plan­tes de l’edi­fi­ci aco­lli­ran per­so­nes sen­se llar amb pro­ble­mes de sa­lut men­tal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.