Dig­ne de fes­ti­val

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - CULTURA - ÒPE­RA

Das Li­e­bes­ver­bot

Au­tor: Ric­hard Wag­ner In­tèr­prets: Jú­lia Farrés-Llon­gue­ras, En­ric Mar­tí­nez-Cas­tig­na­ni, David Ale­gret, Mercedes Gan­ce­do, Vi­cenç Es­te­ve Ma­drid, Ro­cío Mar­tí­nez Di­rec­ció mu­si­cal: Faus­to Nardi Di­rec­ció es­cè­ni­ca: Ge­or­gi­os Ka­po­glou Lloc i da­ta: Es­glé­sia del Car­me, Fes­ti­val Cas­tell de Pe­ra­la­da (2/VIII/2013)

JAU­ME RA­DI­GA­LES

Tot fes­ti­val im­pli­ca in­no­va­ció i risc. I per­me­tre’s ini­ci­a­ti­ves que en al­tres con­tex­tos se­ri­en més dis­cu­ti­bles. Es­pe­ci­al­ment amb obres que, per des­co­ne­gu­des, s’han d’ofe­rir en un for­mat com més prò­xim mi­llor a l’ori­gi­nal per tal d’apro­par-les al pú­blic que s’hi en­ca­ra per pri­me­ra ve­ga­da.

Das Li­e­bes­ver­bot (La pro­hi­bi­ció d’es­ti­mar) és la se­go­na òpe­ra de Wag­ner, la pri­me­ra que va es­tre­nar i el seu pri­mer gran fra­càs, jus­ta­ment a cau­sa d’una se­go­na re­pre­sen­ta­ció, el 1836, que va aca­bar a gar­ro­ta­des. La se­va pro­gra­ma­ció en­guany es­tà més que jus­ti­fi­ca­da, però tam­bé ho se­ria en con­tex­tos que va­gin més en­llà de bi­cen­te­na­ris, per­què la des­tre­sa amb què el mú­sic exposa un ma­te­ri­al me­lò­dic i de si­tu­a­ci­ons te­a­trals re­ei­xi­des anun­cia ja l’uni­vers fu­tur d’Els mes­tres can­tai­res.

En aquest sen­tit, se­ria bo que Das Li­e­bes­ver­bot, inè­di­ta fins ara en­tre nos­al­tres, es pro­gra­més en la se­va for­ma pri­mi­gè­nia. Però men­tres­tant, i amb gran en­cert, Pe­ra­la­da ha se­guit fi­del a la idea prò­pia d’un fes­ti­val, pro­gra­mant un es­pec­ta­cle que, pro­ce­dent del Fes­ti­val de Jo­ves Ar­tis­tes de Bay­reuth, ha es­tat re­a­dap­tat per a un es­pai tan apa­rent­ment allu­nyat de l’òpe­ra com és l’es­glé­sia del Car­me.

La re­duc­ció de la par­ti­tu­ra, a cu­ra de Frank Böh­me, per­met cop­sar l’es­que­let de l’obra wag­ne­ri­a­na, di­nà­mi­ca i te­a­tral­ment molt re­ei­xi­da. La di­rec­ció mu­si­cal de Faus­to Nardi, da­vant de l’ex­cel·lent En­sem­ble Or­ques­tra de Ca­da­qués, va sa­ber trans­me­tre l’ener­gia en­co­ma­na­dis­sa de la pe­ça.

Un en­tu­si­as­me al qual no van ser ali­ens els mem­bres del Cor de Cam­bra del Pa­lau en el do­ble ves­sant d’ac­tors i can­tants. I és que el mun­tat­ge que sig­na Ge­or­gi­os Ka­po­glou, que si­tua l’ac­ció a la nau cen­tral, a mo­de d’are­na i si­tu­ant el pú­blic a ban­da i ban­da, té un rit­me en­co­ma­na­dís i tre­pi­dant. I, tot i que la ver­sió ofer­ta a Pe­ra­la­da lli­ma al­gu­nes re­fe­rèn­ci­es molt ex­plí­ci­tes a la lli­ber­tat se­xu­al, man­té la fres­cor con­ta­gi­o­sa.

Però si una co­sa hem d’agrair al fes­ti­val em­por­da­nès, a més de la pro­gra­ma­ció de l’obra, és l’apos­ta per veus de ca­sa, jo­ves però so­bra­da­ment pre­pa­ra­des. La be­lle­sa tím­bri­ca de Jú­lia Farrés-Llon­gue­ras (qu­an tin­drà el seu mo­ment al Li­ceu?), el do­mi­ni tím­bric i el fra­seig de David Ale­gret, la con­vic­ció te­a­tral d’En­ric Mar­tí­nez-Cas­tig­na­ni, la se­gu­re­tat de Vi­cenç Es­te­ve Ma­drid, la pro­fes­si­o­na­li­tat d’Àlex San­mar­tí, la de­li­ca­de­sa de Mercedes Gan­ce­do o la gus­pi­ra tra­pe­lla de Ro­cío Mar­tí­nez... Tots van pro­ta­go­nit­zar mo­ments de fes­ta mu­si­cal, co­he­si­o­nats i amb ga­nes de pas­sar-ho bé i de fer­ho pas­sar més bé a un pú­blic atent i en­tu­si­as­ta. Tot ple­gat en el con­text d’un dels es­de­ve­ni­ments wag­ne­ri­ans més sa­tis­fac­to­ris pro­gra­mats en ter­res ca­ta­la­nes.

EDDY KELELE

Un mo­ment de la pro­duc­ció Peralada, amb mun­tat­ge de Ge­or­gi­os Ka­po­glou a l’es­glé­sia del Car­me

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.