Un ani­ver­sa­ri pa­tè­tic

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - CULTURA - JO­AN-ANTON BENACH

Da­vant la ju­bi­la­ció

Au­tor: Tho­mas Bern­hard Tra­duc­ció: Eu­ge­ni Bou Di­rec­ció: Krys­ti­an Lu­pa Lloc i da­ta: El Ca­nal (Salt) (14/X/2016). Tem­po­ra­da Al­ta Què ha de pas­sar per­què du­es ac­trius i un actor acon­se­guei­xin que en un es­pai dra­mà­tic, obert a si­len­cis fe­no­me­nals, es res­pi­ri “l’odi, la por i la im­pos­si­bi­li­tat de ser fe­liç”? L’ex­pli­ca­ció és aques­ta: cal que el text te­a­tral si­gui de Tho­mas Bern­hard (He­er­len, Pa­ï­sos Bai­xos, 1931-1989), que la re­pre­sen­ta­ció que s’hi fa­ci ha­gi es­tat di­ri­gi­da pel po­lo­nès Krys­ti­an Lu­pa (Jastr­ze­bie, 1943) i que la in­ter­pre­ta­ció ha­gi es­tat con­fi­a­da a tres pro­fes­si­o­nals de pri­me­ra di­vi­sió com Mer­cè Arà­ne­ga, Mar­ta An­ge­lat i Pep Cruz.

Da­vant la ju­bi­la­ció, un dels es­pec­ta­cles més es­pe­rats del fes­ti­val Tem­po­ra­da Al­ta, s’ha es­tre­nat amb un èxit ab­so­lut al te­a­tre El Ca­nal, en un mun­tat­ge de tres ho­res i mit­ja de du­ra­da i en el qual hem des­co­bert una gran quan­ti­tat de ma­ti­sos, in­e­xis­tents en la pri­me­ra ver­sió que amb el tí­tol d’Abans de la ju­bi­la­ció, del ma­teix tra­duc­tor (Eu­ge­ni Bou), es va ofe­rir el 1986 a la Sa­la Beckett, di­ri­gi­da per Ra­fel Du­ran.

Da­vant la ju­bi­la­ció es po­drà veu­re el ge­ner del 2017 al te­a­tre Lliu­re de Mont­ju­ïc en un tre­ball que, he de creu­re, per­fec­ta­ment aca­bat, és a dir, amb les cor­rec­ci­ons ne­ces­sà­ri­es que el di­ven­dres a la nit, a Salt, es no­ta­ven a fal­tar en el tram fi­nal de l’es­pec­ta­cle: va­cil·la­ci­ons en el desen­llaç i una mo­ro­si­tat pen­so que ex­ces­si­va en l’es­ce­na de la con­tem­pla­ció de l’àl­bum de fo­tos que evo­quen els anys en què el per­so­nat­ge del Ru­dolf (Pep Cruz) va exer­cir d’ofi­ci­al de l’exèr­cit ale­many. Abans d’ar­ri­bar a aquests pocs mi­nuts fi­nals, el mun­tat­ge és una més de les ex­tra­or­di­nà­ri­es cre­a­ci­ons dra­mà­ti­ques amb les quals Krys­ti­an Lu­pa ha en­ri­quit el Fes­ti­val de Tar­dor de Gi­ro­na.

Cer­ta­ment, el ma­te­ri­al que el director ha tin­gut en­tre mans, és una de les més lú­ci­des ex­po­si­ci­ons de les con­se­qüèn­ci­es mo­rals de la der­ro­ta del na­zis­me en­tre els seus su­per­vi­vents. L’obra gi­ra a l’en­torn de l’ani­ver­sa­ri de Himm­ler que el Ru­dolf i la se­va ger­ma­na Ve­ra (Mer­cè Arà­ne­ga) ce­le­bren pun­tu­al­ment ca­da any, sen­se acon­se­guir que s’afe­gei­xi a la fes­ta la Clara (Mar­ta An­ge­lat), l’al­tra ger­ma­na, im­pos­si­bi­li­ta­da, con­dem­na­da a una ca­di­ra de ro­des, d’en­çà que va ser víc­ti­ma d’un bom­bar­deig ali­at, pocs di­es abans del fi­nal de la guer­ra. Bern­hard ha trac­tat ob­ses­si­va­ment la per­vi­vèn­cia de la ide­o­lo­gia na­zi en di­ver­sa gent i en di­ver­sos es­ce­na­ris, els do­mès­tics, com en aquest cas, i els col·lec­tius, quan par­la de la malu­ra in­fil­tra­da a Àus­tria, el que va ser el seu pa­ís de re­si­dèn­cia. Da­vant la ju­bi­la­ció és una des­crip­ció ge­ni­al del que es viu com un exi­li in­te­ri­or, per part del Ru­dolf i la Ve­ra, i com una trà­gi­ca re­sis­tèn­cia per part de la Clara. Els si­len­cis són un part es­sen­ci­al del dra­ma que ex­pe­ri­men­ten els tres pro­ta­go­nis­tes. Cal en­ten­dre que Bern­hard va es­criu­re l’obra el 1979, en què Alemanya ja en­re­gis­tra­va el nou ter­ro­ris­me ur­bà i el na­ci­o­nal­so­ci­a­lis­me re­si­du­al po­dia “so­mi­ar” (!) un pos­si­ble pro­grés.

La fei­na pa­ci­ent de la Ve­ra a la post de plan­xar, per tal que llu­ei­xi la in­du­men­tà­ria na­zi del Ru­dolf, ve a ser una me­tà­fo­ra de l’es­pe­ra­da bri­llan­tor que s’es­pe­ra dels nous temps i, al­ho­ra, una part de la fan­tàs­ti­ca lli­çó in­ter­pre­ta­ti­va de Mer­cè Arà­ne­ga. La fei­na dels tres in­tèr­prets és ir­re­prot­xa­ble. Pep Cruz s’en­co­ma­na a uns ges­tos molt efi­ci­ents per com­ba­tre la lla­ti­ni­tat in­con­fu­si­ble de la se­va fi­gu­ra i apro­pi­ar-se amb mol­ta au­to­ri­tat de l’agres­si­vi­tat na­zi. Mar­ta An­ge­lat té una ajus­ta­da i di­fí­cil ex­hi­bi­ció d’ex­pres­si­vi­tat, enor­me­ment me­ri­tò­ria.

FE­LI­PE ME­NA

An­ge­lat i Arà­ne­ga a l’obra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.